Tarih Gönderen Soru
 27.11.2012 13:53 (Üye) Soru : sayın üstadım 4 a sigortalı olan kişi dışarıdan a.ş. yöntim kurulu üyesi olursa 4 a sigortalığı devam eder mi? yoksa 4 b sigortalı olmasımı gerekir. saygılar hüseyin yılmaz kaplan

Cevap : 5510 sayılı Kanun’un 8. maddesinin üçüncü fıkrasında, 4/b kapsamında sigortalı sayılanlara ait sigortalı işe giriş bildirgesi verme yükümlüleri tek tek sayılmıştır. Buna göre; 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan; ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları için ilgili vergi daireleri, gelir vergisinden muaf olanların sigortalılıkları için esnaf ve sanatkarlar müdürlükleri, şirket ortaklarından; kolektif şirket, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ile donatma iştiraki ortaklarının sigortalılıkları için vergi daireleri, limited şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları ve anonim şirket ortaklarından yönetim kuruluna seçilenlerin sigortalılıkları için ticaret sicil memurlukları, köy ve mahalle muhtarlarının sigortalılıkları için il veya ilçe mülki amirlikleri, tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalıkları için bağlı oldukları ziraat odaları veya ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde tarım il/ilçe müdürlükleri bildirim yükümlüleri diğer bir ifade ile 4/b kapsamındaki sigortalılara mahsus sigortalı işe giriş bildirgesi vermesi gereken kuruluşlardır. 5510 sayılı Kanun, daha sonra anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeliğine seçilen ortakların sigortalılığı için anonim şirketi, sonradan limitet şirkete ortak olan kişilerin sigortalılığı için limitet şirketi bildirim yükümlüsü saymamıştır. Dolayısıyla bildirim yükümlüsü sayılmayan anonim şirketlerle limitet şirketlere Kanun’un 102. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca bir asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanması Kanun’a uygun düşmeyecektir. SGK’nın 27.09.2011 tarih ve 2011-86 sayılı e-Posta yazıları gereği SGK İl Müdürlükleri/Merkez Müdürlükleri tarafından, daha sonra anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeliğine seçilen ortaklar adına işe giriş bildirgesi vermeyen anonim şirket tüzel kişilikleri ile sonradan limitet şirkete ortak olanlar adına işe giriş bildirgesi vermeyen limitet şirket tüzel kişiliklerine idari para cezası uygulanması yasal dayanaktan yoksundur. III 4/b KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILANLARIN İŞTEN ÇIKIŞ BİLDİRGESİ VERME YÜKÜMLÜLERİ Sigortalılığın sona ermesi ve sigortalılıkları sona erenlere ilişkin bildirim yükümlüleri 5510 sayılı Kanun’un 9. maddesinde düzenlenmiştir. Kanun’un 9. maddesi hükmüne göre, 4/a kapsamında sigortalı sayılan tüm sigorta kollarına tabi sigortalılarla haklarında bazı sigorta kolları uygulananların işten ayrılış bildirimleri, sigortalıları çalıştıran işverenleri tarafından, 4/c kapsamında sigortalı sayılanların işten ayrılış bildirimleri bu sigortalıları çalıştıran kamu kurumları tarafından, 4/b kapsamında sigortalı sayılanların işten ayrılış bildirimleri ise sigortalıların kendileri tarafından ve/veya faaliyetin sona erdirilmesini bildirmekle yükümlü tutulan kuruluşlar veya vergi daireleri tarafından yerine getirilmektedir. Kanun hükmü doğrultusunda, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan ortakları ile limited şirketteki hissesini devreden ortakların işten ayrılış bildirgesi bizzat sigortalı ve ilgili şirket tüzel kişiliği tarafından bildirilmelidir. Burada dikkat edilirse hem sigortalının kendisi hem de bizatihi şirket tüzel kişiliği sigortalılığın sona ermesini bildirmekle diğer bir ifade ile sigortalı işten çıkış bildirgesi vermekle yükümlü tutulmuştur.