Mevzuat

(09.08.2005) 38 Sıra No'lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği

38 Sıra No'lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği

Resmi Gazete No 25901
Resmi Gazete Tarihi 09.08.2005

4/4/2005 tarihli ve 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı3 eki Karar kapsamında 8 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği4 ile, üreticiler tarafından yerli tarım ürünlerinden imal edilerek teslim edilen biyoetanole, harmanlayıcıların ise satın aldıkları biyoetanolü benzinle harmanlamasına ve elde edilen karışımı teslim etmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu tebliğin 3/d maddesine göre bu kapsamdaki üreticiler ve harmanlayıcıların 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen düzenlemeden yararlanmaları Yeminli Mali Müşavir Raporu ibrazı şartına bağlanmıştır. Buna göre yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenmesi gereken "Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu" ile "Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü Benzin Faaliyet Tasdik Raporu"nda bulunması gereken zorunlu bilgiler, rapor şekli, raporların teslimi ve yeminli mali müşavirlerin düzenleyecekleri raporlarla ilgili sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

1 — Tasdikin Amacı

Bu tebliğ kapsamında yeminli mali müşavirlerce yapılacak tasdikin amacı; üreticiler ile harmanlayıcıların, 4/4/2005 tarihli ve 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar ve buna ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirleyen 8 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ve gerektiğinde bu konuda yayımlanacak tebliğ ve benzeri düzenlemeler kapsamındaki uygulamadan yararlanılması için öngörülen şartları sağlayıp sağlamadıklarının tespit edilmesidir.

2 — Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenecek Olan Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu ve Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü Benzin Faaliyet Tasdik Raporunda Bulunması Gereken Bilgiler

Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu ile Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü Benzin Faaliyet Tasdik Raporu, bu Tebliğin (1) ve (3) numaralı eklerini oluşturan rapor kapaklarına, (2) ve (4) numaralı eklerini oluşturan rapor dispozisyonlarına uygun olarak hazırlanacaktır. Bu Tebliğ ve 8 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen belgeler ile raporu düzenleyen yeminli mali müşavirin gerekli gördüğü inceleme ile ilgili diğer belgelerin rapora eklenmesi gerekmektedir.

Aynı mükellefle ilgili olarak aynı yılda, aynı yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen ve aynı vergi dairesine verilen müteakip tasdik raporlarının, "Genel Bilgi" bölümünde yer alan ve değişmeyen bilgilere raporda yer verilmesine veya değişmeyen belgelerin rapora eklenmesine gerek bulunmamakta olup, bu bilgi ve belgelerin yer aldığı raporun tarih ve sayısı müteakip raporlarda belirtilecek, değişiklik olması halinde ise değişiklikle ilgili bilgi verilecektir. Düzenlenen raporun ilgili yılın ilk raporu olması halinde, bilgi ve belgelerin tamamına raporda yer verilecektir.

Ayrıca, 11 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin5 ekine uygun olarak düzenlenecek "Tasdik Sözleşmesi"nin I inci bölümünde yer alan "Tasdik Konusu" başlıklı sütun, "15-Yeminli Mali Müşavirlik Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu ve 16- Yeminli Mali Müşavirlik Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü Benzin Faaliyet Tasdik Raporu" şeklinde kodlanacaktır.

3 — Yeminli Mali Müşavirlik Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu ve Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü Benzin Faaliyet Tasdik Raporunun Vergi Dairelerine Teslim Edilmesi

8 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu ile Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü Benzin Faaliyet Tasdik Raporlarının vergi dairelerine teslim edilmesi ile ilgili hususlar düzenlenmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğin 3/d maddesine göre;

–Üreticilerin, yerli tarım ürünlerinden imal ederek teslim ettikleri biyoetanole ilişkin olarak, her takvim yılının ilk altı aylık birinci dönemi ve kalan altı aylık ikinci dönemine ait yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen Biyoetanol Üretim Tasdik Raporunu KDV yönünden,

–Harmanlayıcıların, satın aldıkları biyoetanolün benzinle harmanlanmasına ve elde edilen karışımın teslimine ilişkin olarak, her takvim yılının ilk altı aylık birinci dönemi ve kalan altı aylık ikinci dönemine ait yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenecek Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü Benzin Tasdik Raporunu ÖTV yönünden,

bağlı bulundukları vergi dairelerine, bu dönemleri takip eden ay başından itibaren bir (1) ay içinde vermeleri gerekmektedir.

Söz konusu raporlar ilgili vergi dairelerine bizzat raporu düzenleyen yeminli mali müşavir tarafından kimlik ibraz edilerek tutanak karşılığında teslim edilecektir. Tutanaklar vergi dairesi müdürü veya yardımcıları tarafından imzalanacaktır.

4 — Yeminli Mali Müşavirlerin Müteselsil Sorumluluğu

8 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği kapsamında yeminli mali müşavirler tarafından tasdik raporları düzenlenmesinin amacı; 4/4/2005 tarihli ve 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar ve 8 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği kapsamında üreticilerin yerli tarım ürünlerinden imal ederek teslim ettikleri biyoetanol ile harmanlayıcıların satın aldıkları biyoetanolü benzinle harmanlamasına ve elde edilen karışımı teslim etmelerine ilişkin hükümlerden yararlanılması için aranılan şartların yerine getirilip getirilmediğinin, üretim ve teslimin belirlenen şartlara uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin, dolayısıyla özel tüketim vergisi ile ilgili bu düzenlemenin amaca uygun olarak kullanımının doğruluğunun araştırılması ve tespit edilmesidir.

Bu nedenle yeminli mali müşavirler, gerçek durumu tespit etmek için her türlü belgeden yararlanmak ve "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre her türlü inceleme tekniklerini kullanmak zorundadırlar.

İmza ve mühür kullanmak suretiyle tasdik yapan ve tasdik raporu düzenleyen yeminli mali müşavirler, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere tasdikin doğruluğundan sorumludurlar.

Yeminli mali müşavirler; yaptıkları tasdikin doğru olmaması nedeniyle, tasdik raporunda yer alan mevzuata aykırı hususların tespit edilmesi halinde; alınması gereken vergilerden, kesilecek cezalardan ve hesaplanacak gecikme faizlerinden mükellefler ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

Tebliğ olunur.

 

1 13.6.1989 tarihli ve 20194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 2.1.1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3 22.4.2005 tarihli ve 25794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

4 26.5.2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

5 16.12.1993 tarihli ve 21790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

EK 1: Yeminli Mali Müşavirlik Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu Kapak Örneği

EK 2: Yeminli Mali Müşavirlik Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu Dispozisyonu

EK 3: Yeminli Mali Müşavirlik Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü Benzin Faaliyet Tasdik Raporu Kapak Örneği

EK 4: Yeminli Mali Müşavirlik Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü Benzin Faaliyet Tasdik Raporu Dispozisyonu

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.