Mevzuat

03.03.2005 tarihli Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 37)

37 Seri No'lu SM, SMMM ve YMMM Kanunu Genel Tebliğ

Resmi Gazete No 25744
Resmi Gazete Tarihi 03/03/2005


Kapsam

Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu çerçevesinde yeminli mali müşavirlerce tasdik raporu düzenlenmesi ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 227 nci maddesi uyarınca vergi beyannamelerinin meslek mensuplarınca imzalanması konularına ilişkin usul, esas ve işlemlerde dikkate alınacak hadler belirlenmiş ve Bakanlığımızca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu hadlerin her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı bu Kanuna ilişkin olarak yayımlanmış çeşitli Genel Tebliğlerde açıklanmıştır.

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun(1) 1 inci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para biriminin Yeni Türk Lirası (YTL) olduğu, 2 nci maddesinde Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken bir milyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası değişim oranının esas alınacağı ve 6 ncı maddesinde ise belirtilen maddelerin 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe gireceği hükümleri bulunmaktadır.

5083 sayılı Kanun hükümlerine paralel olarak ve önceki hadler dikkate alınarak 1/1/2005 tarihinden itibaren geçerli olacak hadler Yeni Türk Lirası olarak aşağıda tespit edilmiştir.

1. 3568 Sayılı Kanun Çerçevesinde Yeminli Mali Müşavir (YMM) Tasdik Raporu Düzenlenmesi İşlemleriyle İlgili Hadler:

YMM’ler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde uygulanan işlemlerdeki yeni hadler aşağıda belirlenmiştir. Buna göre, sözkonusu hadler;

1.1. 1 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a-c maddesinde yer alan ihracat teslimleri ile ihraç kaydıyla tecil-terkin kapsamında yapılan teslimlerden doğan katma değer vergisi iadesi işlemlerinde 210.000 Yeni Türk Lirası,

1.2. 5 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan istisnalarla ilgili işlemlerde 110.000 Yeni Türk Lirası,

1.3. 6 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan uluslararası taşımacılık hizmetleriyle ilgili katma değer vergisi iadesi işlemlerinde 210.000 Yeni Türk Lirası,

1.4. 8 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan araçlar, petrol aramaları ve teşvik belgeli yatırımlarla ilgili iade işlemlerinde 210.000 Yeni Türk Lirası,

1.5. 9 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 maddesinde yer alan indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerle ilgili iade işlemlerinde 420.000 Yeni Türk Lirası,

1.6. 15 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-b maddesinde yer alan bavul ticareti ve yolcu beraberi eşya ihracatıyla ilgili katma değer vergisi iadesi işlemlerinde 55.000 Yeni Türk Lirası,

1.7. 19 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanunun 15 inci maddesinde yer alan diplomatik istisnalar ile ilgili katma değer vergisi iadesi işlemlerinde 210.000 Yeni Türk Lirası,

1.8. 27 Sıra No.lu Genel Tebliğ ile karşıt inceleme zorunluluğu kapsamı dışında bırakılan belgelerde, 11.000 Yeni Türk Lirası,

1.9. 35 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen “yatırım indirimiö işlemlerinde, 2004 yılı yatırım harcamaları için 250.000 Yeni Türk Lirası,.

olarak uygulanacaktır.

2. Vergi Beyannamelerinin 3568 Sayılı Kanuna Göre Yetki Almış Meslek Mensuplarınca İmzalanması İşlemleriyle İlgili Hadler ve Yeni Türk Lirası Karşılıkları:

Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında 4 Sıra No.lu Genel Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde uygulanan işlemlerle ilgili olarak tespit edilen yeni hadler aşağıda belirtilmiştir.

2.1. Beyannamelerini imzalatma kapsamında olan mükellefler:

- Ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 2004 yılı aktif toplamı 3.000.000 ve net satışlar toplamı 6.000.000 Yeni Türk Lirasını aşmayan mükelleflerdir.

2.2. Beyannamelerini imzalatma kapsamı dışındaki mükellefler:

-İkinci sınıf tacirlerden, alım satım veya imalat faaliyetlerinde bulunanlardan, 2004 yılında satışlarının tutarı 100.000 Yeni Türk Lirasını, bu faaliyetler dışındaki işlerle uğraşanlardan 2004 yılı gayrisafi iş hasılatlarının tutarı 50.000 Yeni Türk Lirasını,

-Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden, 2004 yılında hasılatları tutarı 100.000 Yeni Türk Lirasını,

-Serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan, 2004 yılında gayrisafi hasılatları tutarı 70.000 Yeni Türk Lirasını,

aşmayan mükellefler olarak belirlenmiştir.

Bu mükelleflerin söz konusu hadleri aşmaları durumunda, beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmaları gerektiği tabiidir.

3. Bakanlığımızca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu Genel Tebliğde yer alan parasal hadler her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 500 Yeni Türk Lirası ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacak, 500 Yeni Türk Lirasından fazla olan tutarlar ise 1000 Yeni Türk Lirasına yükseltilecektir.

Tebliğ olunur.

(1) 31/01/2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.