Mevzuat

07.02.1997 tarihli Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 21)Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 21)

07.02.1997 Cuma - Sayı: 22901 (Asıl)

Maliye Bakanlığından:


Bilindiği üzere, 20 Sıra Numaralı "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği" 19/02/1996 gün ve 22559 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğegirmiştir.

Söz konusu Tebliğle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

A) ALIŞ FATURALARINA İLİŞKİN HADDİN YÜKSELTİLMESİ

20 Sıra Numaralı Tebliğin "A/5- ALIŞ FATURALARINA İLİŞKİN KARŞIT İNCELEMELERE RAPORDA YER VERİLMESİ" bölümündeki 10.000.000.- liralık hadler 100.000.000.- liraya yükseltilmiştir.

B) TASDİK RAPORLARININ TESLİM SÜRESİNİN UZATILMASI

Gelir ve kurumlar vergisi beyanname verme dönemlerinin sonuna kadar teslim edilmesi gereken Tam Tasdik, Yeniden Değerleme, Kurumlar Vergisi İstisnası ve Yatırım İndirimi Tasdik Raporlarının teslim süresi 2 ay uzatılmıştır. Buna göre, gelir ve kurumlar vergi beyanname tasdik raporları ile Yeniden Değerleme, Kurumlar Vergisi İstisnası ve Yatırım İndirimi Tasdik Raporları gelir vergisi mükellefleri tarafından Mayıs/1997 ayı, Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından Haziran/1997 ayı sonuna kadar ilgili vergi dairelerine teslim edilebilecektir.

C) KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ TASDİK RAPORLARININ VERGİ DAİRESİNE TESLİMİ

Yeminli Mali Müşavirlerce tanzim edilen katma değer vergisi iadesi tasdik raporları, ilgili vergi dairelerine veya malmüdürlüklerine bizzat raporu düzenleyen yeminli mali müşavir tarafından kimlik ibraz edilerek tutanak karşılığında teslim edilecektir. Tutanaklar vergi dairesi müdürü veya yardımcıları tarafından imzalanacaktır.

Katma değer vergisi iadesi tasdik raporları dışındaki raporlardan yeminli mali müşavirin iş yerinin bulunduğu il merkezindeki mükelleflere ait olanlar yukarıda belirtildiği şekilde teslim edilecektir. Yeminli Mali Müşavirin işyerinin bulunduğu il merkezi dışındaki mükelleflere ait katma değer vergisi iadesi dışındaki tasdik raporları ise faaliyet belgesi ile birlikte taahhütlü olarak posta yoluyla vergi dairelerine gönderilebilecektir.

Tebliğ olunur.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.