Mevzuat

1998 Yılı Danıştay Kararları

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1998/6959 -Karar No: 1998/4651- Tarih : 28.12.1998
Konu. 15 Günlük Karar Düzeltme Süresi Geçirildikten Sonra Kayda Giren Dilekçe İle Başvuruda Bulunulması Halinde Karar Düzeltme Başvurusunun süre Aşımı Nedeniyle Reddeilmesi Gerektiği Hk.

Danıştay Dokuzuncu Daire - Esas No: 1996/1375 Karar No:1998/4909 -17.12.1998
Konu: YMM lerin Yapacakları Tasdikin, tasdik kapsamı ile sınırlı olmak üzere ziyaa uğratılan Vergi ve Cezalardan Mükellefle Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olacakları Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1996/2477 -Karar No: 1998/4246 -Tarih:14.12.1998
Konu: Davalı Birlik Tarafından Davacıya Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı Verilmesinden Sonra Davacının Yeminli Mali Müşavirlik Mührü Verilmesi İstemiyle Birliğe Başvurusunun Yanıta Verilmemek Suretiyle Reddedilmesine İlişkin İşlemin Hukuka Aykırı Bulunmadığı Hk.

Danıştay Sekizinci Daire -Esas No: 1996/ 4784 -Karar No: 1998/4167- Tarih: 10.12.1998
Konu: Davacının, Serbest MuhasebeciMali Müşavirlik İzin Belgesi Verilmesi Yolundaki Başvurusunun Reddine İlişkin İşlem Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1997/4204 -Karar No: 1998/4140 -Tarih: 09.12.1998
Konu: TÜRMOB Tarafından Yapılan YMM Ruhsatının İptaline İlişkin İşlem Hk.

Danıştay Onbirinci Daire - Esas No: 1997/4007 - Karar No: 1998/4358 -Tarih : 08.12.1998
Konu: Düzenlediği Tasdik Raporuyla Haksız Yere KDV İadesi Alınmasına Neden Olan Müşavirin Müşterek ve Müteselsil Sorumlu Olacağı Hk.

Danıştay Sekizinci Daire- Esas no. 1996/4403- Karar No: 1998/4009 -Tarih: 02.12.1998
konu:Davacının Serbest Muhasebecilik Ruhsatı Verilmesi Talebinin Reddine İlişkin İşlemin Hukuka aykırı Bulunmadığı Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1998/2455-Karar No: 1998/3692- Tarih: 12.11.1998
Konu: Gerek Mesleki Gerekse Öğrenim İle ilgili Koşulları Taşıyanın Müşavirlik Ruhsatı Talebinin Reddedilmesi Kararını İsabetli Olmayacağı Hk.

Danıştay Onbirinci Daire- Esas No: 1998/1468 -Karar No: 1998/3503 -Tarih : 15.10.1998
Konu: Yeminli Mali Müşavirin Bazı Faturalardan Şüphelenerek, Bu Faturaları Düzenleyen Firmaların Bağlı Olduğu Vergi Dairelerinden Alınan Görüş Yazılarına İstinaden Talep Edilen KDV İade....Hk.

Danıştay Onbirinci Daire - Esas No: 1998/3504- Tarih: 15.10.1998
Konu: KDV İadesi Yapılabilmesi İçin İstisna Konusu İşlemlerle İlgili Vesikaların Gerçeği Yansıtması Gerektiği YMM lerin İncelemesi Sonucu Çıkan İade Miktarı Arasında Fark Olduğu Takdirde YMM Raporundaki Tutarın Esas Alınacağı Hk.

Danıştay Vergi Daireleri Genel Kurulu - Esas No: 1997/7 Karar No: 1998/268-Tarih: 09.10.1998
Konu: YMM lerin Yapacakları Karşıt İncelemenin, İade ve Mahsup edilecek KDV. nin Tutarı ille Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrah ve Vergi Rakamlarının Doğruluğunun Tespitine İmkan Verme Amacına Yönelik Olması Gerektiği Hk.

Danıştay Sekizinci Daire: Esas No: 1997/4245 -Karar No:1998/1825 -Tarih:06.05.1998
Konu: 4 numaralı Beyannamelerin tasdikine İlişkin Tebliğin, Anayasanın Eşitlik İlkesine Aykırı Bir Durumu Bulunmadığı Hk.

Danıştay Sekizinci Daire -Esas No: 1996/3605 -Karar No: 1998/1080 23.03.1998
Konu: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatını İade Ederek Oda Kaydını Sildiren Davacının Yeniden Odaya Kaydolarak Verilmesi İsteminin Yeniden Sınava Girmesi Gerektiği Belirtilerek Reddedilmesine İlişkin İşlemi İptal Eden İdare Mahkemesi Kararının Onanması Hk.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.