Mevzuat

1999 Yılı Danıştay Kararları

Danıştay Onbirinci Daire - Esas No: 1998/5159 -Tarih: 21.12.1999
Konu: YMM lerin Karşıt İnceleme Yetkileri Bulunmadığından, Sorumluluklarının Tasdik Raporu Kapsamıyla Sınırlı Tutulması Gerektiği Hk.

Danıştay Onbirinci Daire - Esas No: 1998/852-Karar No:1999/4287 -Tarih: 17.11.1999
Konu Tasdik Raporu Düzenleyen YMM' lerin Tasdik Kapsamı İle Sınırlı Olarak Sorumlu Olacakları Hk.

Danıştay Sekizinci Daire -Esas No: 1998/3118 -Karar No: 1999/5846- Tarih: 05.11.1999
Konu: YMM Ruhsatı Verilmesine İlişkin Açıklamalar Hk.

Danıştay Sekizinci Daire- Esas No: 1997/1075 Karar No: 1999/5717 -Tarih: 02.11.1999
İzin Belgesi Verilmesi Talebinin Reddi Hk.

Danıştay Sekizinci Daire -Esas No: 1997/3020 - Karar No: 1999/4711-Tarih: 28.09.1999
Konu.Yasanın Öngördüğü Anlamda Kamu: Kuruluşu Olmayan Kurumda Çalışana Serbest Muhasebecilik Ruhsatı Verilemeyeceği Hk.

Danıştay Sekizinci Daire -Esas No: 1997/2812- Karar No: 1999/4668-Tarih: 28.09.1999
Konu: Serbest Muhasebecilik Belgesinin İptali Hk.

Danıştay Dokuzuncu Daire -Esas No: 1998/2706 -Karar No: 1999/3234 -Tarih: 23.09.1999
Konu: Mali Müşavirlerin Ücretlerinin Asgari Miktarlarının Tarife İle Belirleneceği Hk.

Danıştay Sekizinci Daire- Esas No:1998/6858 Karar No: 1999/4426 Tarih: 13.09.1999
Konu: Davacının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik İzin Belgesi Verilmesi İstemiyle Yapmış Olduğu Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Aykırı Bulunmadığı Hk.

Danıştay Sekizinci Daire- Esas No:1996/5204- Karar No: 1999/3906- Tarih: 15.06.1999
Konu: YMM Yeterlik Sınavında başarılı Olamayanların 2 Yıl İçinde İki Sınava Daha Girebilecekleri, Bu Hakkını Kullanmayanların Veya başarılı Olamayanların Bir Daha Meslek Sınavına Alınmayacaklarına İlişkin İptal Talebinin Reddi Hk.

Danıştay Sekizinci Daire- Esas No: 1997/364- Karar No: 1999/3022- Tarih: 17.05.1999
Konu: Sınavda Başarısız Olan ve Tekrar Sınava Girme Hakkını Kaybeden Davacının Yönetmeliğin İlgili Maddesine İlişkin İptal Talebinin Reddi Hk.

Danıştay Sekizinci Daire -Esas No: 1997/327 - Karar No: 1999/3020-Tarih: 17.05.1999
Konu: Gerek Yasada Gerekse Yönetmelikte Odaya Borcu Olan Üyelere Faaliyet Belgesi Verilmeyeceğine İlişkin Hüküm Baulunmadığından TÜRMOB Tarafından Yayınlanan Genelge İle Böyle Bir Kısıtlama Getirilemeyeceği Hk.

Danıştay Sekizinci Daire- Esas No: 1997/231 -Karar no: 1999/2659- Tarih: 03.05.1999
Konu: Staj Sonunda Yapılan Staj Değerlendirme Sınavlarının Stajın Bir Parçası Olduğu, Bu Konuda Birlik Tarafından Yapılan Düzenlemenin Yasaya Aykırılığından Söz Edilemeyeceği Hk.

Danıştay Onbirinci Daire -Esas No: 1997/3887 -Karar No: 1999/1165- Tarih: 25.03.1999
Konu: İhtiyati Haciz İşleminin, Tahsil Dairesince Düzenlenen ve Mahalli En Büyük Memurlukça Onaylanan Haciz Varakasına İstinaden Yapılacağı Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1997/4357- Karar No: 1999/944-Tarih: 03.03.1999
Konu: Hatalı Olarak Verilmiş YMM Ruhsatının Maliye Bakanlığınca İptali İstenebileceği Hk.

Danıştay Sekizinci Daire - Esas No: 1196/4856- Karar No: 1999/650-Tarih: 23.02.1999
Konu: Serbest Muhasebeci Olan Davacıya Oda Disiplin Kurulu Tarafından Verilen Disiplin Cezasının Tebliğ Edilerek İtiraz Hakkı Kullandırılmaksızın Birlik Disiplin Kurulu Onayına SunularakKesinleştirilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hk.

Danıştay Onbirinci Daire- Esas No: 1997/2574 Karar No:1999/658- Tarih: 15.02.1999
Konu: Yaptıkları Tasdikin Doğruluğundan Sorumlu Olan YMM lere Bu Sorumluluğu Gereği Karşıt İnceleme Yapma Yetkisi Verilmesinde Yasaya Aykırılık Olmadığı Hk.

Danıştay Onbirinci Daire- Esas No: 1997/3142- Karar No: 1999/619 -Tarih: 11.02.1999
Konu: Yeminli Mali Müşavir Olan Davacı Adına İhbarname Düzenlenmeden Doğrudan Ödeme Emri Düzenlenmesinde Yasal İsabet Bulunmadığı Hk.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.