Mevzuat

26.01.2002 tarihli Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 32)

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 32)

26.01.2002 Cumartesi - Sayı: 24652 (Asıl)

Maliye Bakanlığından:


Yararlanılması yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı şartına bağlanmış olan yeniden değerleme, kurumlar vergisi istisnaları ve yatırım indirimi işlemlerine ilişkin olarak daha önce Bakanlığımızca yayımlanan 25 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği(1) ile belirlenerek, yeniden değerleme işlemlerinde 200 milyar lira, kurumlar vergisi istisnaları işlemlerinde 20 milyar lira ve yatırım indirimi istisnası işlemlerinde 100 milyar lira olarak uygulanmakta olan hadler; Vergi Usul Kanununun(2) mükerrer 227 inci ve 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun(3) 12 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak 2002 yılı için (kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan mükelleflerin 2002 yılında başlayan özel hesap dönemleri dahil) aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

1. Yeniden Değerleme İşlemleri;

Yeniden değerlemeye esas alınan amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin tutarı 500 milyar lirayı aşan mükellefler, söz konusu kıymetlerin yeni değerleri üzerinden amortisman ayırabilmeleri için, bu işlemlerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettireceklerdir.

2. Kurumlar Vergisi İstisnalarına İlişkin İşlemler;

A tipi yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarına ilişkin istisna ile Kurumlar Vergisi Kanununun(4) geçici 28'inci maddesi hükmüne göre yararlanılacak istisna tutarının 50 milyar lirayı aşması halinde, mükellefler bu haddi aşan istisnalara ilişkin işlemlerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettireceklerdir.

3. Yatırım İndirimi İstisnasına İlişkin İşlemler;

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, yatırım teşvik belgesine bağlı olan ve proje tutarları toplamı 250 milyar lirayı aşan yatırımları nedeniyle yıllık beyannamelerinde yatırım indirimi istisnasından yararlanabilmek için, bu haddi aşan yatırım indirimine konu harcamalarını yeminli mali müşavirlere tasdik ettireceklerdir.

4. Parasal Hadler;

Bu Tebliğde yer alan parasal hadler Bakanlığımızca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 1 milyar liradan daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacaktır.

Tebliğ olunur.

(1) 30.12.1999 gün ve 23.922 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
(2) 10.01.1961 gün ve 10703 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
(3) 13.06.1989 gün ve 20194 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
(4) 10.06.1949 gün ve 20194 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.