Mevzuat

28.02.1995 tarihli Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:15)Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Sıra No : 15

28.02.1995 tarih ve 22216 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Maliye Bakanlığından :

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan " Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları ve Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 02/01/1990 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Yönetmeliğin 7-C/b maddesi ile Katma Değer Vergisi yönünden iade hakkı doğuran işlem ve belgeler tasdik kapsamına alınmıştır.

1 Sıra No'lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile Katma Değer Vergisi Kanununun 11. maddesinde yer alan ihracat teslimleri ve ihracat kaydıyla yapılan teslimlerden doğan katma değer vergisi iade ve mahsup işlemlerinin Yeminli Mali Müşavirlerce tasdik edilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-b maddesinde yer alan Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlarla ilgili katma değer vergisi iadelerinin Yeminli Mali Müşavir raporuna göre yapılıp yapılmayacağı konusunda tereddütler bulunduğu anlaşılmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-b maddesinde yer alan işlemler neticesinde doğan katma değer vergisi iadesi işlemlerinin, Yeminli Mali Müşavirlerin düzenleyecekleri tasdik raporuna dayanılarak yapılabileceği tabiidir. (39)

Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-b maddesi uyarınca Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara iade edilen katma değer vergisinin iade edilmesine ilişkin olarak yapılacak işlemler, 1 Sıra No'lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinde açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde, 44 Sıra No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. (40) Ayrıca, anılan Tebliğde belirtilen Rapor Dispozisyonuna ilişkin hususların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

16/12/1993 gün ve 21790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 11 Sıra No'lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği'nin ekine uygun olarak düzenlenecek "Tasdik Sözleşmesi"nin I. Bölümünde yer alan "Tasdik Konusu" başlıklı sütun; 

"10- Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara ilişkin KDV İadesi"

şeklinde kodlanacaktır.

Tebliğ Olunur.

(39) 19 Sıra Numaralı Genel Tebliğ ile bu kapsamdaki iadeleri 2,5 milyar liraya kadar olanların (2,5 milyar liralık bu tutar 23 sıra Numaralı tebliğ ile 5 milyar liraya yükseltilmiştir.) yeminli mali müşavir raporlarına göre iade edilebileceği, bu miktarı aşan iadelerin ise teminat alınarak ya da inceleme raporuna istinaden yapılabileceği iade talep eden mükellefin 18 Sıra Numaralı Genel Tebliğ ile belirtilen şekilde yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin tasdikine yönelik olarak yeminli mali müşavirler ile tasdik sözleşmesi imzalamış olmasının bu durumu değiştirmeyeceği belirtilmiştir. Bu konu ile ilgili olarak 23 Sıra Numaralı Genel Tebliğe bakınız.

(40)Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara 453 Sıra Numaralı Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği hükümleri kapsamında yapılacak teslimlere ilişkin açıklamalar için bakınız "Hüseyin Yalçın, Türkiye'de İkamet Etmeyen Yolculara Türk Lirası İle Yapılan Satışlarda KDV İstisnası, Mükellefin Dergisi Lebib Yalkın yayınları Sayı 68 Ağustos 1998"

Ayrıca 13 Kasım 1998 tarih ve 23522 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 71 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile bu konuya ilişkin bazı değişiklikler yapılmıştır. Adı geçen değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.

a) 43 Seri Numaralı Tebliğ kapsamında yapılacak teslimlerde istisna uygulanabilmesi için gerekli olan asgari tutar 20 milyon liradan 50 milyon liraya yükseltilmiştir.

b) Bu kapsamda yapılan satışlara istisna uygulanması "kişisel tüketime konu olabilecek miktardaki mallar "ile sınırlandırılmıştır.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.