Mevzuat

30.01.1993 tarihli Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:7)Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (20) (Sıra No :7)

30.01.1993 tarih ve 21481 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Maliye ve Gümrük Bakanlığından :3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12. maddesinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan ve 2.1.1990 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları ve Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca "yatırım indirimi" ile ilgili işlemler Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik edeceği konular kapsamına alınmıştır.

Gelir Vergisi Kanununa 202 sayılı Kanununun 16. maddesiyle eklenen Ek 1-5 maddeler ile Kurumlar Vergisi Kanununun 8/9 maddesi uyarınca gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin "yatırım indirimi istisnasından yararlanmaları için aranan şartları taşıdıklarının Yeminli Mali Müşavirlerce tasdikine ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğle belirlenmiştir. (21)

(20) Bu tebliğ, 18 Numaralı tebliğ hükümlerine uygun olarak yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini yeminli mali müşavire tasdik ettiren 1.1.1995 tarihinden sonraki işlemlerine uygulanmayacaktır.

(21)Kurumlar Vergisi Kanununun 8/9 ncu maddesi 3946 sayılı kanun ile yürürlükten kaldırılmış, buna paralel Gelir Vergisi Kanununun Ek : 1 nci maddesi kurumlar vergisi mükelleflerini de kapsayacak şekilde değiştirilmiştir.

29.07.1998 tarih ve 23147 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4369 sayılı Kanunun 30 ncu maddesiyle Ek : 1 nci madde yeniden değiştirilmiş ve bu değişiklik neticesinde, mükelleflerin müteakip vergilendirme döneminde yapmayı öngördükleri yatırım harcamalarının da yatırım indirimi istisnasına konun edilmesi imkanı sağlanmıştır.

A- TASDİK KAPSAMINA ALINAN YATIRIM İNDİRİMİ İŞLEMLERİ

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, yatırım Teşvik Belgesi' ne bağlı olan ve proje tutarları toplamı 2.500.000.000.-lirayı aşan yatırımları nedeniyle, yıllık beyannamelerinde fiilen yatırım indirimi istisnasından yararlanabilmeleri için, yatırım indirimi uygulamalarını yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmeleri zorunluluğu getirilmiştir. (22)

Kurumların yatırım indiriminden faydalanması kabul edilmiş bulunan yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere ayırdıkları "finansman fonu"na ilişkin işlemleri de yatırım indirimi işlemleri kapsamındadır. (23)

Yatırım indirimine esas yatırım proje tutarları toplamı 2.500.000.000.-liradan az olan mükellefler de diledikleri takdirde, bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde "yatırım indirimi" işlemlerini Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirebilirler.

B-YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE İNCELEME SONUCU DÜZENLENECEK YATIRIM İNDİRİMİ TASDİK RAPORLARINDA BULUNMASI GEREKLİ ASGARİ BİLGİLER

Yeminli Mali Müşavirlerce yürütülecek yatırım indirimi incelemelerinde yatırım indirimi mevzuatına ilişkin hükümlere uyulup uyulmadığını; "yatırım teşvik belgesi" ve "yatırım indirimi belgesi"nde yer alan genel ve özel şartların yerine getirilip getirilmediğini, rapor dispozisyonunda yer alan hususlar da dikkate alınarak araştırılması zorunludur.

Yatırım indirimi istisnasından yararlanılmasına ilişkin tasdik raporları, bu Tebliğin (1) no. lu ekini oluşturan rapor kapağı ile (2) no. lu ekini oluşturan rapor dispozisyonunda uygun olarak hazırlanır. Rapor içeriği itibariyle rapor dispozisyonunda yer alan hususlara da ayrıca yer verilir. Yatırım Teşvik Belgesi ile yeminli mali müşavirin gerekli gördüğü diğer belgeler ve inceleme kanıtları raporun eklerini oluşturur.

Yeminli mali müşavir tasdik raporlarının sonuç bölümünde, bu Tebliğde belirtilen konuların incelenip incelenmediği, fiili durum ve muhasebe kayıtlarının uygun olup olmadığı, yatırım indirimi istisnasını uygulayan mükelleflerin aranan şartlara sahip olup olmadığı, yapılan yatırımların tutarı ve yatırım indirimine konu olan yatırımlar ile bu yatırımlar nedeniyle uygulanacak veya uygulanan yatırım indirimi istisna tutarları mutlaka belirtilecektir.

(22) Bu tebliğ ile 2,5 milyar lira olarak tutar 13 Sıra Numaralı Genel Tebliğ ile 10 milyara, 20 Sıra Numaralı Genel Tebliğ ile de 12 milyar liraya yükseltilmiştir. (23) Kurumlar Vergisi Kanununun "Finansman Fonu"nu düzenleyen mükerrer 8 nci maddesi 29.07.1998 tarih ve 23417 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4369 sayılı kanununun 82 nci maddesi ile 01.01.1999 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

C- YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU

Ek rapor dispozisyonunda yer alan asgari bilgilerin aranması ve araştırılması zorunlu konu ve belgeler ile bunlara ilişkin defter kayıtlarının usulüne uygun olarak düzenlenmiş, kayıt nizamı ve muhasebe ilkelerine göre kaydedilmiş olması gereklidir. Yeminli mali müşavirler belgelerin  geçerliliğini, usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini ve gerçeği aksettirip aksettirmediğini tespit etmek zorundadırlar.

Yeminli mali müşavirlerin yapmış olduğu incelemenin amacı; vergi istisnasının tanınmasında aranılan şartların (Teşvik belgesindeki özel şartlar dahil), yerine getirilip getirilmediğini, aranılan şartlara uygun yatırımları yer ve zaman itibariyle gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini ve dolayısıyla da bu konu ile sınırlı olmak üzere vergi matrahını oluşturan gelir ve kurumlar vergisi beyanlarının doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Bu nedenle yeminli mali müşavir, gerçek durumu tespit etmek için her türlü belgeden yararlanmak ve her türlü inceleme tekniklerini kullanmak zorundadır.

Bu yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için;

1) Yatırıma konu olan mal ve hizmet alımlarına ilişkin belgeler ile bu alımlara ilişkin yapılan ödemelerin belgeleri, borç-alacak ilişkileri irdelenerek birbirlerini doğrulayıp doğrulanmadıkları araştırılacaktır.

2) Yatırım indirimi istisnası yoluyla vergi dışı işlemlere konu yapılan harcamalarla ilgili belgelerin sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olup olmadığı tespit edilecek, şüphelenilen durumlarda ilgililerin mükellefiyet durumlarına ilişkin olarak vergi dairelerinden ve diğer kamu idarelerinden bilgi alınarak gerekli araştırma yapılacaktır.

3) Yatırım harcamaları, yatırımın yapıldığı yerde fiziki olarak gözlem suretiyle kontrol edilecek, kayıtlara yansıtılan harcamalarla fiili yatırımlar arasında uygunluk sağlanacaktır.

4) Yatırım İndirimi belgesi kapsamında yapılan inşaatların maliyet tespitlerinde, yıllar itibariyle ortalama birim m2 maliyet bedelleri dikkate alınarak yatırım maliyetleri bu yönden test edilecektir.

5) Belgelerin hukuki geçerliliği ve gerçek durumları da yansıttığı tespit edildikten sonra ilgili mevzuat hükümlerine uygunluk sağlanacak istisna yoluyla vergi dışı tutulan işlemleri tasdik edilecektir.

İmza ve mühür kullanmak suretiyle tasdik yapan ve tasdik raporu düzenleyen yeminli mali müşavirler tasdik kapsamı ile sınırlı olmak üzere tasdikin doğruluğundan sorumludurlar.

Yeminli mali müşavirler, yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken  ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

D-YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNA YOLUYLA VERGİDEN MÜSTESNA TUTULAN İŞLEMLERİN TASDİK ETTİRİLMESİ ZORUNLULUĞU

Bu Tebliğle tasdiki zorunlu tutulan "yatırım indirimi" istisnasına konu teşkil eden işlemlerin yeminli mali müşavirlere tasdik ettirilmesi ve tasdik raporlarının ilgili yıl hesap dönemi gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile birlikte verilmesi zorunludur.

Yatırım indirimi tasdik raporları, istisnadan ilk defa yararlanılan döneme ilişkin olarak verilecek gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile birlikte ilgili vergi dairesine verilecektir. Şayet yatırım bitmiş ve yazılan tasdik raporu yatırım harcamalarının tümünü kapsıyorsa, sonraki dönemlerde verilecek beyannamelerde indirim konusu yapılan yatırım indirimi istisnaları için ayrıca tasdik raporu aranmayacaktır.

Yatırım indirimi istisnasından daha önce yararlanılmış, ancak kalan yatırım indirimi istisnası tutarı 750.000.000.-TL' sından fazla ise bu durumdaki firmalar da yatırım indirimi istisnasından yararlanmak için durumlarını yeminli mali müşavir yatırım indirimi tasdik raporu ile belgeleyeceklerdir. Bu durumda yatırım indirimi belgesinde belirtilen yatırım indirimi tutarının tamamı için tasdik raporu düzenlenecektir.

Yeminli mali müşavirlerce düzenlenen yatırım indirimi tasdik raporlarının iki örneği, biri ilgili hesap dönemi gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile birlikte bağlı bulunan vergi dairesine verilmek üzere kurum yetkililerine teslim edilir. Bir örneği de tasdiki yapan yeminli mali müşavir tarafından "Maliye ve Gümrük Bakanlığı-Gelirler Genel Müdürlüğü Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Şubesi Dikmen-Ankara" adresine gönderilir.(24)

E-1992 TAKVİM YILI GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE BU TEBLİĞ KAPSAMINDA VERİLECEK OLAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORLARI İLE İLGİLİ OLARAK YAPILACAK UYGULAMALAR

Yukarıdaki bölümlerde açıklandığı üzere, bu tebliğ kapsamına giren gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının eklenmesi zorunludur. Ancak, 1992 takvim yılı kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme tarihine kısa bir süre kalmış olması nedeniyle, söz konusu yıla ilişkin olarak beyanname ile birlikte verilecek yeminli mali müşavirlik tasdik raporları ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde uygulama yapılabilecektir.

a) Bu tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren, 1992  takvim yılı gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin ekinde verilecek olan yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının Nisan 1993 sonuna kadar yetiştirilememiş olması halinde, beyanname ile birlikte verilecek dilekçede belirtilmiş olmak şartı ile bu raporlar Haziran 1993 ayı sonuna kadar verilebilecektir.

b) 1993 yılı Nisan ayı sonuna kadar yeminli mali müşavirlik tasdik raporu olmaksızın verilen gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile ilgili olarak vergi daireleri, mükellefin beyanını esas alarak gerekli işlemi yapacak ve Haziran 1993 ayı sonuna kadar bekleyecektir. Haziran sonuna kadar yeminli mali müşavir tasdik raporunun vergi dairesine teslim edilmemesi halinde, vergi dairesince bu Tebliğ hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

c) Beyanname ile birlikte verilmeyen ve yukarıdaki şartlarla 1993 yılı Haziran ayı sonuna kadar verilecek olan yeminli mali müşavirlik tasdik raporu ile mükellef beyanı arasında herhangi bir farkın ortaya çıkması halinde; yeminli mali müşavirlik tasdik raporuyla birlikte verilecek bir pişmanlık dilekçesi ile farklılık giderilebilecektir.

d) 1992 takvim yılı gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile bu Tebliğ kapsamındaki yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarını vermeyen ve Haziran 1993 ayı sonuna kadar da vereceğini bir dilekçe ile bildirmeyen mükellefler bu Tebliğ hükümlerine uymamış kabul edilerek gerekli işlemler yapılacaktır.

F) 29.12.1992 GÜN VE 1450 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN "1993 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ"NDE AŞAĞIDAKİ DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.

1993 yılında uygulanacak olan serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik ücretlerine ilişkin olarak 29.12.1992 gün ve 21450 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarifenin "1993 yılı Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücretleri" başlıklı bölümünün notlar kısmının sonuna gelmek üzere aşağıdaki 9 uncu not eklenmiştir.

"9- Tarifede yer alan tasdik işlemleri dışındaki maktu miktarlar 4 üncü Grup illere ait olup, bu miktarlar 3 üncü  Grup illerde % 10,2 nci Grup illerde %30, 1 inci Grup illerde ise % 50 artırımlı olarak uygulanır." ("Tasdik İşlemleri Dışında 1993 Yılı Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücretleri" başlıklı Tarifenin 8,9 ve 10 no. lu maddelerinde belirtilen ücretler bütün illerde aynıdır.)

1993 yılı, Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik İşlemleri Asgari başlıklı VI. Tarife, 2. Bölüm, b kesim (ii) fıkrasında yer alan "Geçmiş dönemler onay görmüş" ise, sermayeye eklenen fonun (%01)'i olarak belirlenen had (%001) olarak değiştirilmiştir.

G) 17.03.1992 GÜN VE 21174 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN 5 SIRA NUMARALI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ' NİN DİĞER HUSUSLAR BAŞLIKLI "F" BÖLÜMÜ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

17.03.1992 gün ve 21174 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5 sıra numaralı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin "Diğer Hususlar" başlıklı "F" bölümünde; istisna ve indirim işlemlerine ilişkin (%1) olarak belirlenen tasdik ücreti tutarının 25.000.000 lirayı aştığı takdirde aşan miktar için ödenecek ücretin tasdiki yaptıran ilgili firma ile tasdiki yapan yeminli mali müşavir arasında serbestçe belirleneceği hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

Bundan böyle söz konusu tasdik işlemine ilişkin olarak her yıl Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi'nde belirlenen tasdik ücreti uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

(24) 24 Sıra Numaralı Genel Tebliğ ile Tam Tasdik, Yeniden Değerleme Kurumlar Vergisi İstisnası ve Yatırım İndirimi tasdik raporlarının beyanname verme süresinin bitimini takip eden iki ay içinde yeminli mali müşavirlerce ilgili vergi dairelerine teslim edilebilmesi uygun görülmüştür.
Ayrıca aynı tebliğ gereğince yeminli mali müşavirin işyerinin bulunduğu il merkezi dışındaki mükelleflere ait raporlar, faaliyet belgesi ile birlikte taahhütlü olarak posta yoluyla vergi dairelerine gönderilebilecektir.

EK : 1

Rapor Sayısı:YMM.../... .........
Rapor Ekleri: ../../....
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ TASDİK RAPORU
İncelemeyi yapan Yeminli Mali Müşavirin Adı ve Soyadı.
Bağlı Bulunduğu Oda:
Büro Adresi:
Vergi Dairesi:
Hesap No'su:
Telefon Numarası:
Dayanak Sözleşmesinin Günü:
Sayısı:
Mükellefin Adı:
İşi:
Adresi:
Vergi Dairesi:
Hesap No' su:
Telefon Numarası:
İncelemenin Dönemi:
Teşvik Belgesi Tarih ve No' su Yatırım Konusu
Toplam Yatırım Tutarı
Yararlanılması Uygun Görülen Toplam İndirim Tutarı
SONUÇ:


EK-2:

RAPOR DİSPOZİSYONU

I- GENEL BİLGİ :

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.

- Mükellefin adı, soyadı, unvanı, sermayesinin % 10 ve daha fazla paylı ortaklarının adları ve adresleri.

- Mükellefin iştigal konusu.

- Mükellefin veya ortaklarının bağlı bulunduğu vergi dairesi, hesap numarası,

- Mükellefin ticaret sicil kaydı, sicil numarası.

- Teşvik Belgesi bilgileri.

- Yatırım İndirimi Belgesi bilgileri.

- Yatırım dönemine ilişkin bilançolar ve gelir tabloları.

- Yatırıma ilişkin genel bilgiler.

- Yatırım indirimi istisnalarının safi kurum kazancına uygulanıp uygulanmadığı.

- Yatırım indirimi istisnalarının ilgili bulunduğu yıl kazancıyla sınırlı olarak mahsup edilip edilmediği.

- İstisnaların gelir vergisi tevkifatına tabi tutulup tutulmadığı.

- Muhasebeden veya muhasebe denetiminden sorumlu olanların adları ile serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir unvanı alıp almadıkları,

- Gerekli görülen diğer hususlar.

II- USUL İNCELEMELERİ

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir.

- Bilanço esasına göre defter tutulup tutulmadığı,

- Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler,

- Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olup olmadığı, gerçeği yansıtıp yansıtmadığı,

- Defter kayıtlarının kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı,

- Beyannamelerin zamanında verilip verilmediği,

- Gerekli olan diğer bilgiler.

III- HESAP İNCELEMELERİ

Bu bölümde en az aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

- Yatırım başlamadan önce Devlet Planlama Teşkilatı'na başvuruda bulunarak "Yatırım Teşvik ve Yatırım İndirimi Belgesi" alınıp alınmadığının,

- Yatırım indirimi uygulaması yapılmadan önce Maliye ve Gümrük Bakanlığından yatırım istisnası uygulaması için; izin yazısı alınıp alınmadığının, (25)

- Yatırım indirimi uygulamasının, alınmış olan "Yatırım Teşvik ve yatırım İndirim Belgesi"ne göre yapılan harcamalara ilişkin olup olmadığının,

Ayrıca, söz konusu harcamaların belgede belirtilen yatırıma başlama tarihinden itibaren yapılan harcamalar olması gerekir. Yatırımın başlama tarihinin "Yatırım Teşvik ve Yatırım İndirimi Belgesi"nin alınması için yapılan başvuru tarihinden önce olması halinde, belge alınması için yapılan başvuru tarihinden sonra yapılan harcamaların dikkate alınıp alınmadığının,

- Yatırım indirimi oranının doğru uygulanıp uygulanmadığı ile Yatırım Teşvik ve Yatırım indirimi Belgesi'nde belirtilen oranın değişmesi halinde yeni oran değişikliğinin yapıldığı tarihi izleyen yıldan itibaren uygulanıp uygulanmadığının,

- Yatırımın yapılmasında belgede belirtilen öz kaynak kredi ilişkisine uyulup uyulmadığının,

- Yatırım Teşvik ve Yatırım İndirimi Belgesi'nde belirtilen özel şartların yerine getirilip getirilmediğinin,

- Yatırım Teşvik Yatırım İndirimi Belgesi'nde yapılan vize işlemlerinde imza, mühür ve tarihlerin yer alıp almadığının,

- Yatırım indirimine konu aktif değerlerin yeni olup olmadığı,

- Personel lojmanları inşası ve tefrişi, arazi veya arsa tedariki, yedek parça temini, esas proje dışında münferit tesisat, makine, araç mübayası için yapılan harcamaların yatırım indirimi kapsamına alınıp alınmadığı,

- Komple tesislerde yatırım tamamlanmadan, diğerlerinde ise istimal ve istihsale başlanmadan yatırım konusu aktif değerlerin satış veya devir edilip edilmediği,

- Yatırımcıların bilanço esasına göre defter tutup, tutmadıkları ile bilanço esasına göre defterlerin tasdiklerinin "Yatırım  Teşvik ve Yatırım İndirimi Belgeleri" nin alınışından sonra yapılmış olması halinde; yatırım harcamalarının bilanço esasında defter tuttuklarına ilişki tasdik  tarihinden sonra yapılan harcamalar için dikkate alınıp, alınmadığının,

(25) 28 Şubat 1995 tarih ve 22216 sayılı Resmi   Gazetede yayımlanan 181 Seri Numaralı Gelir Vergisi Kanununu Genel Tebliği ile yatırım indiriminden faydalanmak için Maliye Bakanlığından izin alınması ile "Yatırım Teşvik Belgesi" üzerinde yapılan vize işlemlerinin Maliye Bakanlığına bildirilmesi uygulamasından vazgeçilmiştir.

Bu durumda, mükelleflerin "Yatırım Teşvik Belgesi" nin bütün sahifelerinin noter onaylı birer örneklerini, yatırım indiriminin uygulandığı döneme ait beyannamelerine eklemeleri yeterli olacaktır.

- Yatırımın belgede belirtilen şartlara göre yapılıp yapılmadığı ile belgede belirtilen yatırım tutarının %40'ının (Bu oranın Devlet Planlama Teşkilatı' nca değiştirilmesi halinde yeni oranın dikkate alınması gerekir) altında veya üzerinde gerçekleşen kısımları için Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı' na vize ettirilip ettirilmediğinin,

- Finansman Fonu ayrılmış olması halinde; söz konusu fonun 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun mükerrer 8 inci maddesine uygun şekilde ayrılıp ayrılmadığının,

- Kurumların, birleşme devir veya nev'i değişikliklerinde, yatırım indirimi uygulamasının yeni şirketçe yapılabilmesi için; birleşme,devir ve nev'i değişikliğinin Kurumlar Vergisi Kanununun 36,37 ve 38. maddelerinde öngörülen şekilde yapılıp yapılmadığının ve yatırım indiriminden yararlanma şartlarının mevcut olup olmadığının,

- Gelir Vergisi Kanununun 81. maddesine göre yeni yatırımcının yatırım indirimini uygulamasında ise;

a) Ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü halinde kanuni mirasçılar tarafından işletmenin faaliyetinin sürdürülmesi,

b) Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devredilmesi,

c) Kollektif ve adi komandit şirketlerin nev'i değiştirerek sermaye şirketi haline dönüşmesinin yapılıp yapılmadığının,

- Yatırım Teşvik ve Yatırım İndirimi Belgesi'nin iptal edilip edilmediğinin,

- Açılan akreditif için yatırım indirimi uygulanıp, uygulanmadığının, (Akreditif gayri kabili rücu akreditif olsa dahi harcama sayılarak yatırım indirimi uygulaması mümkün değildir.)

- İncelemenin sağlıklı ve amacına uygun sonuçlandırılabilmesi için gerekli olabilecek diğer konuların irdelenmesi,

-Yararlanılacak yatırım indirimi istisnası tutarı ve hesaplama şekli,

- Gerekli görülecek diğer hususlar.

IV-SONUÇ :

Yeminli mali müşavir, mükelleflerin ilgili dönem hesaplarının yatırım indirimi istisnası yönünden incelenmesinden fiili durumun, muhasebe kayıt ve belgelerin ilgili mevzuata uygunluğunun araştırıldığını belirterek, kazançtan indirilecek yatırım indirimi istisnasının ne kadar olduğu konusundaki görüşünü kesin olarak ifade edecektir.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

Adı Soyadı

İmza - Mühür

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.