Mevzuat

30.12.1999 tarihli Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:25)Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği - Sıra No:25

30 Aralık 1999 - Sayı - 23922


Kapsam


3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun(1) 12 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları ve Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin(2) 7 nci maddesinde, yeminli mali müşavirlerce vergi mevzuatı yönünden tasdiki yapılabilecek konu ve belgeler belirtilmiştir. Söz konusu yönetmelik hükümleri uyarınca, yeminli mali müşavirlerin tasdik edebileceği konularla ilgili olarak yapılacak tasdik işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlığımızca yayımlanan genel tebliğler ile belirlenmektedir.

Bu Tebliğ ile yeminli mali müşavirlerce tasdiki gereken işlemler ve tam tasdik sözleşmelerinin vergi dairelerine bildirilmesi konularında düzenlemeler yapılmıştır.

1. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİK ETTİRİLMESİ ZORUNLU İŞLEMLER

Daha önce yayımlanan genel tebliğler(3) ile yeniden değerleme, kurumlar vergisi istisnaları ve yatırım indirimine ilişkin işlemlerin yeminli mali müşavirlerce tasdikine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu işlemlerin yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmesi, belirli bir tutarı aşması halinde zorunlu tutulmuştur. Bu tutarlar Bakanlığımızca aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

1.1. Yeniden Değerleme İşlemleri

Yeniden değerlemeye esas alınan amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin tutarı 200 milyar lirayı aşan kurumlar vergisi mükelleflerinin, sözkonusu kıymetlerin yeni değerleri üzerinden amortisman ayırabilmeleri için, bu işlemlerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

1.2. Kurumlar Vergisi İstisnalarına İlişkin İşlemler

A tipi yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarına ilişkin istisna ile Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 28 inci maddesi hükmüne göre yararlanılan istisna tutarının 20 milyar lirayı aşması halinde, bu haddi aşan istisnalara ilişkin işlemlerin yeminli mali müşavirlere tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 1 numaralı bendi hükmü uyarınca yararlanılan iştirak kazançları istisnasına ilişkin işlemlerin yeminli mali müşavirlerce tasdik ettirilmesi uygulaması 1/1/1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kaldırılmıştır.

1.3. Yatırım İndirimi İstisnasına İlişkin İşlemler

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, yatırım teşvik belgesine bağlı olan ve proje tutarları toplamı 100 milyar lirayı aşan yatırımları nedeniyle yıllık beyannamelerinde yatırım indirimi istisnasından yararlanabilmeleri için, yatırım indirimine konu harcamalarını yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

Yatırım indirimi tasdik raporları yatırım indirimine konu harcamaların gerçekleştirildiği dönemler için düzenlenecektir. Yararlanılacak yatırım indiriminin sadece müteakip vergilendirme döneminde yapılması öngörülen yatırım harcamasına ilişkin olması durumunda, bu döneme ilişkin olarak bir tasdik raporu düzenlenmeyecektir.

Yatırım harcamasının yapıldığı dönem için düzenlenen tasdik raporunda;

- Yatırım indiriminden yararlanabilecek harcama tutarına,

- Bir önceki yıl öngörülen yatırım harcaması üzerinden yatırım indiriminden yararlanılmış olması halinde, harcama tutarı da dikkate alınarak öngörülen yatırım indirimi uygulamasının doğruluğuna,

- Bu dönem için yararlanılabilecek yatırım indirimi tutarına,

ilişkin açılamalara ayrıca yer verilecektir.

1.4. Tasdik İşleminin Yaptırılmamasının Sonucu

Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin 2 numaralı bendinde, vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz şartına bağlamaya Maliye Bakanlığının yetkili olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca, sözkonusu maddede, 2 numaralı bent hükmüne göre yararlanılması yeminli mali müşavirlerce düzenlenen tasdik raporu ibrazı şartına bağlanan konularda, tasdik raporunu zamanında ibraz etmeyen mükelleflerin tasdike konu haktan yararlanamayacakları belirtilmiştir. Dolayısıyla, yeminli mali müşavirlerce tasdiki zorunlu olan işlemlerde, tasdik işleminin yaptırılmaması halinde mükellefler tasdike konu haklardan yararlanamayacaklardır.

1.5. Tam Tasdik Yaptıran Mükelleflerin Durumu

18 Sıra Numaralı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği(4) hükümlerine göre gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettiren mükelleflerin, yukarıda belirtilen tasdikleri ayrıca yaptırmalarına gerek bulunmamaktadır.

2- GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ İLE EKLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMELERİN VERGİ DAİRELERİNE BİLDİRİLMESİ

Gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerinin tasdikine ilişkin olarak yeminli mali müşavirlerle düzenlenen sözleşmelerin, mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairelerince bilinmemesi çeşitli sıkıntılara neden olmaktadır. Bu sıkıntıların giderilmesi amacıyla, 1/1/2000 tarihinden itibaren yeminli mali müşavirler, sözkonusu sözleşmeleri, sözleşme düzenledikleri mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine, sözleşme düzenlenmesi gereken sürenin bitimini takip eden ayın son gününe kadar bir yazı ile bildireceklerdir. Yazıya yapılan sözleşmenin ilk sayfasının bir fotokopisi de eklenecektir.

Düzenlenen sözleşmenin daha sonra taraflarca feshedilmesi halinde de durum yeminli mali müşavirce fesih tarihini izleyen bir ay içerisinde ilgili vergi dairesine bildirilecektir.

Bildirimlerin posta ile yapılması durumunda taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Düzenlenen sözleşmelerin Bakanlığımıza meslek odaları vasıtasıyla bildirilmesine ilişkin uygulama eskiden olduğu gibi devam edecektir.

Süresinden sonra tam tasdik sözleşmesi düzenlenmesi halinde, mükelleflerin 15 milyar lirayı aşan katma değer vergisi iade taleplerinin yeminli mali müşavir tasdik raporlarına istinaden yerine getirilmesi mümkün değildir.

Ayrıca, katma değer vergisi iadesi tasdik raporlarının düzenlenmesinde, süresinde tam tasdik sözleşmesi yapmamış mükellefler ile ilgili olarak yeminli mali müşavirlerden alınan teyit yazılarına itibar edilmeyecektir. Bu nedenle, yeminli mali müşavirlerin tam tasdik sözleşmesi yaptıkları mükelleflere ilişkin olarak verecekleri teyit yazılarında sözleşmenin süresinde yapıldığı hususunu da açık bir şekilde belirtmeleri gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

(1) 13/06/1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

(2) 22 02/01/1990 tarih ve 20390 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır

(3) Yeniden değerleme, kurumlar vergisi istisnaları ve yatırım indirimine ilişkin işlemlerin yeminli mali müşavirlerce tasdikine ilişkin usul ve esaslar sırasıyla 2, 5 ve 7 sıra numaralı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğleri ile belirlenmiştir.

(4) 30/07/1995 tarih ve 22359 sayıl Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.


 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.