Yayınlar

ISMMMO Yayınları

YAYIN NO KİTAP ADI YIL
1 3568 syaılı serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik kanunu 1990
2 Katma değer vergisi uygulaması ve belge düzeni 1992
3 Türk vergi sisteminde kaynakta vergileme 1992
4 Ticaret şirketleri uygulama rehberi (cilt 1 Anonim Şirketler) 1992
5 İSMMMO üyeleri fihristi 1992
6 Türk vergi sisteminde öneriler 1993
7 Muhasebe sistemi uygulama genel tebliğine göre tekdüzen muhasebe sistemi
uygulaması
1993
8 İmalat defteri uygulaması 1994
9 Mali tablolar el kitabı 1994
10 Tekdüzen muhasebe sisteminde mali tablolar ve oran analizi 1994
11 Maliyet muhasebesi uygulamaları 1994
12 Örneklerle tekdüzen hesap sistem el kitabı 1994
13 Muhasebecinin el kitabı 1995
14 Muhasebenin temel kavramları ve tekdüzen hesap planı 1995
15 Son değişiklikleriyle türk ticaret kanunun uygulamaları 1995
16 Türkiye'de muhasebe ve denetim mesleğinin geleceği 1995
17 Türkiye'nin demokrasi sorunu 1995
18 Gümrük birliğnin hukuki yapısı 1995
19 Muhasebe denetimi mesleği 2000'lere doğru 1997
20 Muhasebe denetimi mesleğinde yetkiler sorumluluklar ve meslek ahlakı 1997
21 Muhasebe mesleğinde stajyerin el kitabı hakları ve sorumlulukları 1997
22 Genel muhasebe el kitabı 1998
23 Muhasebe mesleğinde stajyerin meslek hukuku el kitabı meslek kanunu
 yönetmelikler tebliğler
1998
24 Vergi kanunlarındaki son değişiklikler 4369 sayılı kanun 1998
25 İktisadi ve toplumsal bütünleşmeye doğru çalışma hayatı gümrük birliği sürecinin
bazı etkileri üzerine bir inceleme
1998
26 Topluca türk vergi kanunları 1999
27 Muhasebe mesleğinde uzlaşma 1999
28 Dönem sonu işlemleri ve vergi uygulamaları 1999
29 Konut yapı kooperatifleri 1999
30 21. yüzyıla girerken muhasebe denetimi mesleği ve teknolojik gelişmeler 2001
31 İş ve sosyal güvenlik mevzuatı 2001
32 Türkiye V. muhasebe denetimi sempozyumu 2001
33 Meslek hukuku 2001
34 Çevre muhasebesi ve denetimi 1999
35 İşletmelerde birleşme ve tasfiye uygulamaları 2002
36 İşe başlama, değişiklikler, işi bırakma rehberi 2002
37 İş hukuku ve sosyal sigorta mevzuatında usul ve esaslar 2002
38 Soru ve cevaplarla Türk sosyal güvenlik mevzuatı 2002
39 Muhasebe ve mali müşavirlik hizmetlerinde pazarlama 2002
40 Şirketlerde finansman sorununun çözümü ve tekdüzen planına göre
muhasebeleştirilmesi
2002
41 İnşaat işlerinde ve yapı kooperatiflerinde vergilendirme-muhasebe
uygulamaları
2003
42 Mali tablolar analizi uygulamaları 2003
43 Staja başlama değerlendirmesi test kitabı 2003
44 4842 sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun ve
açıklamaları
2003
45 Karşılaştırmalı açıklamalı 4857 sayılı iş kanunu 2003
46 Türk ticaret kanununda, vergi usul kanununda damga vergisi kanununda,
iş kanununda sosyal sigortalar kanununda değişiklik yapılması hakkındaki kanun
2003
47 Karşılaştırmalı 4956,4958,4914,4961,4962 sayılı kanunlar 2003
48 Örneklerle enflasyon düzeltmesi muhasebesi 2004
49 VI. Türkiye muhasebe denetimi sempozyumu 2004
50 Kıyı bankacılığı 2004
51 Ticari mevzuat işlemleri ve uygulaması 2005
52 Türkiye'nin mali görünümü (2004 yılının kesinleşmiş verileriyle) 2005
53 Menkul kıymet gelirleri vergilemesi 2005-2006 2006
54 Kayıtdışı ekonomi ve çözüm yolları 2006
55 5458 sayılı sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılması ve
bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun yorum ve açıklaması
2006
56 Türkiye iş gücü piyasaları 2006
57 Vergi yasalarında son değişiklikler kurumlar beyannamesi düzenlenmesi 2006
58 I. Uluslar arası muhasebe denetimi sempozyumu ve
VII. Türkiye muhasebe denetimi sempozyumu,
2006
59 Uluslar arası finansal raporlama standartları (Ufrs) uygulaması 2006
60 İş hukuku mevzuatında usul ve esaslar 2006
61 5520 sayılı kurumlar vergisi kanunu 2006
62 Mali tablolar analizi uygulamaları 2006
63 2005 yılı dönem sonu işlemleri 2006
64 (E-kitap) denetim standartları komitesi 2004-206 dönemi denetim konulu
kitap çalışması
2006
65 Psikolojik ve sosyal yönden yükümlülerin vergiye karşı rurum ve tepkileri 2006
66 Mesleki yönetmelik taslakları 2006
67 (TÜRMOB) Muhasebe ile ilgili dünya kongreleri ve
türkiye muhasebe kongre ve sempozyumları
2006
68 Yeni kurumlar vergisi kanunu uygulamaları 2006
69 Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları Türkiye uygulaması 2006
70 Yeni kurumlar vergisi kanununda yapılan öneli değişiklikler 2006
71 5510 sayılı sosyal güvenlik semineri 2007
72 Türk vergi hukukunda pişmanlı ve ıslah 2007
73 SMMM yeterlilik ve staja başlama sınavına hazırlık kursu ders notları-1 2006
74 SMMM yeterlilik ve staja başlama sınavına hazırlık kursu ders notları-2 2006
75 Kurumlar vergisi uygulamasında istisna ve indirimler ile
kurumların tasfiye, birleşme, devir ve bölünme işlemleri
2007
76 SMMM staja başma sınavı hazırlık test kitabı 2007
77 Yolsuzluk ekonomisi 2007
78 Türkiye'de devletin mali ve ekonomik birimlerinin yeniden yapılandırılması 2007
79 Kuyumculuk işletmeciliği ve muhasebeciliği 2007
80 İlçe meslek sorunlar toplantıları (3) 2007
81 Geçici gelir vergisi beyan döneminde özellik arzeden husular 2007
82 Türkiye'de muhasebe denetimi alanında yayınlanan araştırmalar ve seçme yazılar
 (1995-2005)
2007
83 Tekdüzen muhasebe sistemi uygulaması 2007
84 Kurumlar vergisi beyan döneminde özellik arzeden hususlar 2007
85 5520 sayılı kurumlar vergisi kanunu şerhi 2007
86 Vergiye karşı tepkiler: mükellef davranışları (istanbul üniversitesi) 2007
87 Yeni yüzyılın eşiğindeki Türkiye ekonomisi 2007
88 18. olağan (mali) genel kurul çalışma raporu 2007
89 2007 mali izleme raporu (ara rapor) ekonomiye güven ve beklentiler anketi 2007
90 Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun (mevzuat serisi) 2007
91 Bilgisayar eğitimi ders notları microsoft office xp 2007
92 II. Uluslar arası muhasebe dentimi sempozyumu
VIII. Türkiye muhasebe denetimi sempozyumu
2008
93 Finansal raporlamada yenilikler (13.11.2007 seminer) 2007
94 MMMB 2005-2007 çalışma raporu 2007
95 Dönem sonu işlemleri vergi ve muhasebe boyutu 2007
96 Örtülü sermaye ve transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında
dönem sonu işlemleri
2007
97 Dönem sonu işlemleri örtülü sermaye ve transfer fiyatlandırması yoluyla
örtülü kazanç dağıtımı finansal raporlamada yenilikler kobiler için finansal raporlama standartları
2007
98 KDV uygulamaları ve yaşanan sorunlar 2008
99 Seçilmiş Türkiye finansal raporlama standartları 2008
100 Yatırım kararlarının belirlenmesinde vergisel faktörlerin önemi 2008
101 Türkiye ekonomisine bakış-ekonomiye güven ve beklentiler anketi 2008
102 Türkiye üzerine bir araştırmanın yansımaları: vergi ve sosyal boyutu (İPTAL)  
103 Gelir vergisi ve beyanı 2008
104 Bazı kamu alacaklarının uzlaşma usulü ile tahsili hakkında kanun uygulama şekli 2008
105 Kurumlar vergisi beyanı 2008
106 Meslek mensubu kurumsallaşma projesi fizibilite yol haritası 2008
107 Finansal muhasebe 2008
108 Muhasebe 2008
109 19. olağan (seçimli) genel kurul çalışma raporu 2008
110 19. olağan (seçimli) genel kurul çalışma raporu 2008
111 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ile
diğer bazı kanunlarda değişiklik yapan 5754 sayılı knaun (karşılaştırmalı ve açıklamalı)
2008
112 Sosyal güvenlik rehberi 2008
113 Muhasebe denetimi 2008
114 Yetkili müesseseler ve döviz büfeleri 2008
115 Toplum ve meslek için çözüm 2008
116 Aydınlanma yolunda omuz omuza 2008
117 Dünden bugüne bugünden yarına 2008
118 Türkiye'nin kısılmayan sesiyiz 2008
119 Mali müşavirin sosyal güvenlik mevzuatı el kitabı 2008
120 Meslekte yeni bir boyut: bağımsız denetim (2009) 2009
121 Yerel yönetimlerde hizmetelrden memnuniyet ve yolsuzluklar: İstanbul ili araştırması 2009
122 Soru ve cevaplarla sosyal güvenlik reformunda önemli uygulamalar (e-kitap) 2009
123 Gelir vergisi beyanname düzenleme rehebri 2009
124 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununa göre
sigortalılık işelemleri
2009
125 Kurumlar vergisi beyanname düzenlemesi 2009
126 2008 yılı oda faaliyet raporu 2009
127 2009 yılı faaliyet raporu 2009
128 2008 yılı dönem sonu işlemleri (e-kitap) 2009
129 Yeni teşvik sistemi rehebri 2009
130 Uluslar arası denetim standartları kapsamında bağımsız denetim 2009
131 Asgari ücret sistemi önerisi  
132 İşçi özlük dosyası 2010
133 Vergi incelemeleri & mükellef hakları 2010
134 Türkiyede vergi bilinci : İstanbul araştırması 2010
135 Kurumlar vergisi 2010
136 29. Türkiye muhasebe eğitimi sempozyumu 2010
137 2009-2010 yılı oda faaiyet raporu-1 2010
138 2009-2010 yılı oda faaiyet raporu-2 2010
139 6111 sayılı kanun kapsamında alacak yapılandırılması matrah artırımı stok beyanı 2011
140 Vergi felsefesi devlet ve vergi 2011
141 Gerekçe, komiyon raporları, önergeler ve karşılaştırma tabloları ile TTK:
ticari işletme, ticaret şirketleri, kıymetli evrak hükümleri
2011
142 Türk ticaret kanunu  2011
143 Kurumlar vergisi 2011
144 Yeni türk ticaret kanunun muhasebe ve finans uygulamalarına etkisi 2011
145 Muhasebe ve denetim mesleğinde kurumsallaşma 2011
146 Uluslar arası Ticaret işlemleri ve muhasebesi 2011
147 Türk hukukunda ücret ve ücretin vergilemesi 2011
148 Haksız rekabetle mücadelede kutup yıldızımız (TÜRHAK) 2012
149 Çalışma yaşamında işverenin yükümlülükleri 2012
150 10. Türkiye muhasebe denetimi sempozyumu,
4. uluslar arası muhasebe denetimi sempozyumu
2011
151 Yeni teşvik sistemi 2012 2012
152 Açıklamalı ve uygulamalı sosyal güvenlik rehberi 2012
153 Türk hukukunda çocuk 2012
154 Risale-i felekiye 2013
155 pazarlama 2013
156 2010-2013 yılları faaliyet raporu 2013
157 Finansal Muhasebe yeterlilik ve staj sınavlarına hazırlık kitabı 2014
158 Vergi denetimi mevzuatı 2015
159 Tekdüzen hesap planı çerçevesinde işletmelerde vergi (usul) incelemeleri
ve muhasebe uygulamaları
2015
160 Bilirkişilik mesleğinde rapor düzenleme yöntemi ve örnekleri 2016
161 11. Uluslar arası Türkiye muhasebe denetimi sempozyumu
(11.: Antalya 2014)
2015
162 Üretim işletmelerinde maliyet muhasebesi  2016
163 Finansal Tablolar Analizi  2016
164 UFRS 15 Kapsamında Açıklama ve Örneklerle Hasılatın Raporlanması 2016
165 2013-2016 Faaliyet Raporları 2016
166 Mali Tabloların Dinamik Tahlili  2016
167 İşçi Özlük dosyası 2017 2017
168 Mesleğinde Bilirkişilik yapanlar için rapor düzenleme yöntem ve örnekleri: 6754 sayılı Bilirkişi kanunu ve yönetmeliği 2017
169 Muhtasar+SGK uygulama rehberi 2017
170 İSMMMO Tarih 2 2017
171 37. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu 2018
172 Vergi ve Gümrük Mevzuatı Dahil Dış Ticaret Muhasebesi 2018
173 Türkiye Finansal raporlama Standartları: açıklamalar ve uygulamalar 2018
174 Vergi, SGK alacaklarının yapılandırılması, matrah artırımı, kasa/stok affı,
açıklamalar ve muhasebe kayıtları rehberi (7143 sayılı kanun)
2018

 

İSMMMO
MEVZUAT SERİSİ
YAYIN NO Kitap Adı YIL
1 Meslek Mevzuatı  
2 Muhasebenin temel kavramları ve tekdüzen hesap planı 2005
3 Bankacılık kanunu 2006
4 Vergi yargısı mevzuatı 2006
5 Sermaye piyasasında uluslar arası değerleme standrtları
hakkında tebliğ (Seri VII; No:45)
2006
6 Amme alacaklarının tahsil usulü mevzuatı 2007
7 Sosyal güvenlik rehberi (112) 2008
8 Mali müşavirin sosyal güvenlik mevzuatı el kitabı (119) 2008
9 TTK (142) 2012
10 Uluslar arası ticaret işlemleri ve muhasebesi (146) 2011
11 Türk hukukunda ücret ve ücretin vergilemesi (147) 2012
12 Vergi denetimi mevzuatı 2015

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.