Yayınlar

Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI

Aşağıda belirlenen kurallara uymayan yazılar Hakemli Yazılar bölümünde yayımlanamaz:

• Makalenin adı Türkçe ve İngilizce verilir.
• Makalenin hemen başında Türkçe ve İngilizce “öz (abstract)” yer alır. Öz,100-200 sözcükten oluşur.
• Türkçe “öz”ün altında yazı hangi konuları içeriyorsa onlara ilişkin Türkçe “anahtar sözcük”leri belirtilir. Anahtar sözcük sayısı bir tane olabileceği gibi beş, altı tane de olabilir.
• İngilizce abstract (öz) altında da Türkçe verilen anahtar sözcükler, İngilizce olarak belirtilir.
• Yazının sonunda mutlaka “Sonuç” ve “Kaynakça” yer alır.
• Türkçe “öz” ile İngilizce “abstract” metinlerinin tercümeleri aynı olmalıdır.
• Dergide Hakemli Yazılar yanında, Hakemsiz Yazıların yer aldığı bölüm de bulunmaktadır.
• Hakemsiz yazılarda yalnız Türkçe öz yer alır, anahtar sözcük, İngilizce öz ve anahtar sözcükler gerekmez.
• Mali Çözüm dergisinin kaynakça ve dipnot verme tekniklerinde aşağıdaki örneklere bağlı yol izlenecektir.
• Yazılar 2 aralıklı, Times 11 punto, A4 kağıda15 sayfayı aşmayacak biçimde hazırlanacaktır.
• Sayfa sağ, sol üst taraftan 2,5 cm alt taraftan 3 cm boşluk bırakacak şekilde ayarlanmalıdır.


ÖZ VERME

Öz: Bir metnin içeriğinin eleştiri ve yorum katılmadan, belirlenen kimi kurallara uyularak özetlenmesidir. Bir yazıdaki özün amacı ve yapısal özellikleri aşağıdaki biçimde belirlenir:

Özün Amaç ve Niteliği:
• Bir metinde işlenen konuların ana ögelerini ortaya çıkarmayı amaçlar.
• Metnin amacı, kapsamı (Yapıt/yazı adı içeriğin amaç ve kapsamını yansıtmayacak biçimde ise), yöntemi (Metinde kullanılan yöntem ve teknikler, yapılan işlemler özetlenmelidir) yapılan gözlemler, uygulamalar, bulguları (çalışmanın bulguları mutlaka belirlenmelidir), sonucu (çalışmanın sonucu mutlaka belirlenip, yazılmalıdır) belirlenir ve okurun aslına gereksinim duyup duymayacağı konusunda karar vermesini kolaylaştırır.
• Asıl metinin el altında bulunmadığı durumlarda, metinin yerini tutacak derecede yeterli bilgi içermelidir.

Bu durumda öz verilirken, sırasıyla:
• Amaç
• Kapsam
• Yöntem
• Bulgular
• Sonuç,
• Yazarın görüş ve yorumları
• Çalışmanın yapıldığı yer, tarih, gerekirse koşullar,
• Eleştirel bir öz hazırlanıyorsa belgenin görece önemi konusunda açıklamalara yer verilir.

Özün Paragraf ve tümce yapısı:
Öz genellikle tek paragraftan oluşur.
Birden ayırımlı konunun işlenmesi durumunda ikinci paragraf kullanılabilir.
Kullanılan tümceler kısa, dilbilgisi kurallarına uygun, akıcı ve anlaşılabilir olmalıdır.
Tümceler devrik olmamalı, mesaj ifadesi özelliği dışında olmalıdır.
Kısaltma kullanmadan elden geldiğince kaçınılmalıdır.
Yazarın düşünceleri açıklamasındaki sıraya uyulmalıdır.
Tarihçe, konunun nereden çıktığı, süreçler, varsayım vb. ayrıntıdan kaçınılmalıdır.
Yeni kuram, varsayım, sonuç ve yorumlar üstüne yoğunlaşmalıdır.
Tekbiçim özelliği kazanmış testler, teknikler ve araçlar tam adıyla verilmelidir.

Giriş Tümcesi:
Giriş tümcesi yapıtın adını yinelemeden, “Bu çalışmanın amacı…”, “Araştırmalarımıza göre…” gibi.
Değişik bir zamanda (tümcenin eylemini) anlatma zorunluluğu olmadıkça bütün eylemlerde aynı zaman kullanılmalıdır.
Açık, kısa ve etkili bir anlatım sağlamak için etken eylem kullanılmalı; edilgen eylem zorunluluğu olmadıkça kullanmaktan kaçınılmalıdır.
Anlamda karışıklık yaratmadıkça üçüncü kişi kullanımı yeğlenmelidir.


KAYNAKÇA VERME TEKNİKLERİ

Mali Çözüm Dergisinde Kullanılan kaynakça ve dipnot verme tekniği olarak American Psychological Association (APA) kullanılmaktadır.


TEK YAZARLI KİTAP
Bozkurt, N. (2006). Muhasebe denetimi. İstanbul : Alfa

TEK YAZARLI MAKALE
Sipahi, B. (2004). Entellektüel sermayenin finansal tablolarda raporlanmasına ilişkin yaklaşımlar. MUFAD.24, 146-149.

İKİ YAZARLI KİTAP
Demir, V. ve Bahadır, O. (2008) SMMM staja başlama ve SMMM yeterlilik sınavlarına hazırlık için muhasebe. İstanbul : İSMMMO

İKİ YAZARLI MAKALE
Pazarçeviren, S.Y. ve Aygen, F. (2005). Çok uluslu şirketlerde transfer fiyatlaması manipulasyonları ve konunun Türkiye açısından irdelenmesi. Mali Çözüm.71, 91-103.

ÜÇ YAZARLI KİTAP
Tonta, Y., Bitirim, Y. ve Sever, H. (2002) Türkçe arama motorlarında performans değerlendirme. Ankara: Total Bilişim.

ÜÇ YAZARLI MAKALE
Kaymaz, A.R., Elitaş, C. ve Kula, V. (2005) Nazım hesaplar ve muhasebeleştirilmesi. Mali Çözüm 71, 104-115.

KİTAP İÇİNDEN BÖLÜM
Akdoğan, Nalan (1999). Yatırımların Muhasebeleştirilmesi Standardı. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu IV. 3-7 Ekim 1999 İstanbul, Türkiye Bildiriler içinde (s.99-121) İstanbul.

YAZARI OLMAYAN KİTAPLAR
Muhasebe denetimi mesleğinde yetkiler, sorumluluk ve meslek ahlakı.(1997) Editör Recep Pekdemir. İstanbul: İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası.

YAYIMLANMAMIŞ TEZ
Gücenme, Ümit. (1993)Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türkiye Uygulaması . (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Uludağ Üniversitesi, Bursa.

BİLDİRİ
Akkoyunlu, B. (2007). Öğrenme stilleri. Y. Tonta (Ed.), Bilgi Yönetimi Ulusal Sempozyumu bildiriler kitabı içinde (ss. 51-71). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

YAYIMLANMAMIŞ BİLDİRİ
Küçük, M. E. (1999 Kasım) İnternet bilgi kaynaklarının kataloglanması: metadata standartları. V. Türkiye’de İnternet Konferansı, Ankara’da sunulan bildiri.

DANIŞMA KAYNAKLARI (ANSİKLOPEDİ, SÖZLÜK, YAŞAMÖYKÜSÜ VB.)
(Kaynaktan bütün olarak yararlanılıyorsa)
Seyidoğlu, Halil (2002) Ekonomik terimler ansiklopedik sözlük. Geliştr. 3.bs. İstanbul: Güzem Can Yayınları.

DANIŞMA KAYNAKLARI (ANSİKLOPEDİ, SÖSLÜK, YAŞAMÖYKÜSÜ VB.)
(Kaynaktan bir parça/bölüm olarak yararlanılıyorsa)
Jacobs, Francis (2005) Avrupa Parlamentosu (AP). Avrupa Birliği ansiklopedisi.(c.1 ss.2) İstanbul: Kitap Yayınevi, 1.c.

ELEKTRONİK MAKALE (BİR VERİ TABANINDAN ERİŞİLEN)
Dedoulis, Emmanouil (2006)The Code of Ethics and the development of the auditing profession in Greece, the period 1992–2002 Accounting Forum. 30(2), 155-178 . 27 Haziran 2006 tarihinde . ScienceDirect veri tabanından erişildi.

YASALAR
T.C. Yasalar (13.06.1989). 3568 sayılı Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik kanunu. Ankara : Resmi Gazete (20194 sayılı)

TEBLİĞLER
Maliye Bakanlığı(03.04.2007). Kurumlar Vergisi 1 No’lu Genel Tebliği. Ankara : Resmi Gazete (26482 sayılı)

YÖNETMELİKLER
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (28.08.2008)Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği. Ankara : Resmi Gazete (26981 sayılı)

MUKTEZA
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (15.12.2004) KDV.MUK.B.07.4.DEF. 0.34.32.18.8152 sayılı muktezası. İstanbul : İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

YARGITAY KARARLARI
Yargıtay 9.Hukuk Dairesi( 21.03.2002). E.2001/19469 ve K.2002/4655 sayılı kararı. Ankara : Yargıtay 9. Hukuk Dairesi.

DANIŞTAY KARARLARI
Danıştay 7.Dairesi (16.12.2004). E.2000/9456, K.2004/324 Sayılı Karar. Ankara : Danıştay 7. Dairesi

WEB SAYFASI
Eğitim. (2007). 12 Ocak 2008 tarihinde http://www.ismmmo.org.tr/ adresinden erişildi.

BLOG
Webber, S. (2008, 10 Ekim). Information literacy in work place contexts. 22 Ekim 2008 tarihinde http://information-literacy.blogspot.com/ adresinden erişildi.


DİPNOT VERME TEKNİKLERİ (GÖNDERME)

Makalelerde kullanılan dipnotlar metin içerisinde aşağıda belirtildiği gibi verilmelidir.


TEK YAZARLI KİTAP
(Bozkurt, 2006, 48)

TEK YAZARLI MAKALE
(Sipahi, 2004, 147)

İKİ YAZARLI KİTAP
(Demir ve Bahadır, 2008, 124)

İKİ YAZARLI MAKALE
(Pazarçeviren ve Aygen, 2005, 97).

ÜÇ YAZARLI KİTAP
(Tonta, Bitirim ve Sever, 2002, 79) ;
İkinci ve sonraki göndermeler (Tonta ve ötekiler, 2002, 83)

ÜÇ YAZARLI MAKALE
(Kaymaz, Elitaş ve Kula, 2005, 112)

ÜÇTEN ÇOK YAZARLI KİTAP / MAKALE
(Elgün ve ötekiler, 2005, 121)

KİTAP İÇİNDEN BÖLÜM
Akdoğan, 1999, 119).

YAZARI OLMAYAN KİTAPLAR
(Muhasebe denetimi, 1997, 37)

YAYIMLANMAMIŞ TEZ
(Gücenme, 1993, 48)

YAYIMLANMAMIŞ BİLDİRİ
(Küçük, 1999)

DANIŞMA KAYNAKLARI (ANSİKLOPEDİ, SÖSLÜK, YAŞAMÖYKÜSÜ VB.)
(Kaynaktan bütün olarak yararlanılıyorsa)
(Seyidoğlu, 2002, 424)

DANIŞMA KAYNAKLARI (ANSİKLOPEDİ, SÖSLÜK, YAŞAMÖYKÜSÜ VB.)
(Kaynaktan bir parça/bölüm olarak yararlanılıyorsa)
(Jacobs, 2005, 159)

ELEKTRONİK MAKALE (BİR VERİ TABANINDAN ERİŞİLEN)
(Dedoulis, 2006, 161)

YASALAR
(T.C.Yasalar, 1989)

TEBLİĞLER
(Maliye Bakanlığı, 2007)

YÖNETMELİKLER
(Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 2008)

MUKTEZA
(İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 2004)

YARGITAY KARARLARI
(Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, 2002)

DANIŞTAY KARARLARI
(Danıştay 7.Dairesi, 2004)

WEB SAYFASI
(Eğitim, 2007).

BLOG
(Webber, 2008).

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.