Mevzuat

12.05.1990 Tarihli Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Sıra No:3Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği - Sıra No : 3 - (1)

12.05.1990 tarih ve 21516 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.


Maliye ve Gümrük Bakanlığından :


3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu' nun 12. maddesinin Maliye ve Gümrük Bakanlığı' na verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları ve Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" , 2.1.1990 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Yönetmeliğin 7-G/f maddesi ile vakıflara ve tesislere "muafiyet" tanınması ile ilgili işlemler yeminli mali müşavirlerin tasdiki kapsamına alınmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanunu' nun  7/15. maddesi uyarınca, vakıfların ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşların vergiden muaf tutulması için aranan şartları taşıdıklarının; yeminli mali müşavirlerce tasdikine ilişkin usul ve esaslar bu tebliğle belirlenmiştir. (1)

A-YETKİ

3568  sayılı Kanunun 12. maddesi ile 2.1.1990 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ilgili Yönetmeliğin 9. maddesi ve 5422 sayılı Kanunun 7/15. maddesinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, vakıflar ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşların vergiden muaf tutulabilmeleri için aranan şartların yerine getirildiğinin ve Bakanlar Kurulu' nca vergi muafiyeti tanınan vakıflarda ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlarda ise aranan muafiyet şartlarının devam ettiği hususunun yeminli mali müşavirlere tasdik ettirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Vakıfların ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşların vergi muafiyetinden yararlanmaları,  diğer şartların yerine getirilmiş olmasına ve yeminli mali müşavirlerin bu konuda düzenledikleri tasdik raporlarında olumlu görüş bildirmelerine bağlıdır.

(1) Bu konu ile ilgili olarak 18 Aralık 1992 tarih ve 21439 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 42 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 28 Temmuz 1994 ve 22004 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 48 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Tebliğine bakınız

B-YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TASDİK RAPORLARINDA BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER

Vakıflara ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara vergi muafiyetinin tanınmasına ve devamına ilişkin olarak yeminli mali müşavirlerce yürütülecek incelemeler, esas itibariyle 15.2.1990 tarih ve 20434 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Türk medeni Kanunu hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar ile Bilimsel araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Bulunan Kurum ve Kuruluşlara Vergi Muafiyeti Tanınması ile ilgili Usul ve Esaslar" ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümler çerçevesinde yapılacaktır. Bu nedenle belirtilen usul ve esaslarda ve diğer mevzuatta yer alan şartların yerine getirilip getirilmediği, faaliyetleri esnasında bu şartlara uyulup uyulmadığı hususları defter kayıtları ve belgeler üzerinden araştırılıp tespit edilecektir.

Muafiyetin tanınmasına ve devamına ilişkin tasdik raporları, bu tebliğin (1) no. lu ekini oluşturan rapor kapağı ile (2) no. lu ekini oluşturan rapor dispozisyonuna uygun olarak hazırlanır. Raporlarda;  rapor dispozisyonunda yer alan hususlara kesinlikle yer verilir. Vakfın ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşun resmi senedi veya ana sözleşmesi ile yeminli mali müşavirin gerekli gördüğü diğer belgeler ve inceleme kanıtları raporun eklerini oluşturur.

Yeminli mali müşavir tasdik raporlarının sonuç bölümünde, bu tebliğde belirtilen konuların incelenip incelenmediği, fiili durum ve muhasebe kayıtlarının uygun olup olmadığı, vakıf ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşun   vergi muafiyetinde aranan şartlara sahip olup olmadığı mutlaka belirtilecektir.

C-YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU  

Yukarıda belirtilen, aranması ve doğruluğunun araştırılması zorunlu konu ve belgeler ile bunlara ilişin defter kayıtlarının, usulüne uygun olarak düzenlenmiş, kayıt nizamı ve muhasebe ilkelerine göre kaydedilmiş olması gereklidir. Yeminli mali müşavirler, belgelerin geçerliliğini, usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini ve gerçeği aksettirip aksettirmediğini tespit etmek zorundadırlar.

Yeminli mali müşavirin yapmış olduğu incelemenin amacı, vergi muafiyetinin tanınmasında aranılan şartların yerine getirilip getirilmediğini, faaliyetleri esnasında bu şartlara uyulup uyulmadığı tespit etmek suretiyle ilgili resmi mercilerin doğru karar almalarını sağlamaktır.

İmza ve mühür kullanmak suretiyle tasdik yapan ve tasdik raporu düzenleyen yeminli mali müşavirler, tasdik kapsamı ile sınırlı olmak üzere tasdikin doğruluğundan sorumludurlar.

Yeminli mali müşavirler, yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde vergi muafiyeti verilmesi ve vergi muafiyet uygulamasının devam ettirilmesi nedeniyle ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

-VERGİ MUAFİYETİNDE ARANAN ŞARTLARIN TASDİK ETTİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI

Bilindiği üzere, vergi muafiyetinden yararlanmak isteyen  vakıflar ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlar, vergi muafiyeti tanınması ile ilgili usul ve esaslar çerçevesinde, senet veya sözleşmelerini bir dilekçeye ekleyerek Bakanlığımıza başvurmakta; aranan şartlara uygunluğu sağlandıktan ve ilgili kuruluşlardan konu hakkında görüşleri alındıktan sonra vakıf ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşların hesapları  üzerinde, öngörülen şartların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği yönünden inceleme yapılmaktadır. Bu  nedenle, vergi muafiyetinden yararlanmak isteyen vakıflar ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşların hesaplarının yeminli mali müşavirler tarafından incelenebilmesi için;

a) Muafiyet tanınması konusundaki talebin Bakanlığımıza yapılmış olması,
b) Vergi muafiyeti tanınması  konusundaki ilgili kuruluşların Bakanlığımıza olumlu görüş bildirilmiş olmaları,
c) Bakanlığımızın muafiyet talep eden vakıf, kurum veya kuruluştan hesaplarının bir yeminli mali müşavire incelettirilmesini talep etmiş olması,
gerekmektedir.

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlar ise, vergi muafiyeti tanınması ile ilgili usul  ve esaslar yeni yılın ilk üç ayı içinde  Bakanlığımıza gönderdikleri yıllık bilanço kar-zarar cetvelleri ile kesin bütçelerini bu Tebliğde öngörülen esaslar çerçevesinde yeminli mali müşavirlerle tasdik ettirmek durumundadırlar.

Yeminli mali müşavirlerce yapılan inceleme sonucu düzenlenen vergi muafiyeti tasdik raporlarının iki örneği, vergi muafiyeti tanınmasını isteyen veya Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf, kurum veya kuruluş yetkililerine teslim edilir. Raporun bir örneği yetkililerce Bakanlığımıza gönderilir. 

Vakıflara veya bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara vergi muafiyeti tanınması için Bakanlığımızca istenilen yeminli mali müşavir vergi muafiyeti tasdik raporunun gönderilmemesi halinde, vergi muafiyet talebinden vazgeçilmiş addolunur.

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum kuruluşların 1990 ve müteakip yıllarına ait yıllık bilanço ve kar-zarar cetveli ile kesin bütçelerinin Yeminli Mali Müşavirlerce tasdik ettirilmemesi halinde ise 15.2.1990 tarih ve 20434 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflarla Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Bulunan Kurum ve Kuruluşlara Vergi Muafiyeti Tanınması ile ilgili Usul ve Esaslar" ın muafiyetin kaybedilmesine ilişkin hükümleri uygulanır.

Tebliğ olunur.EK : 1

Rapor Sayısı : YMM ....../......-.....
../../....
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VERGİ MUAFİYETİ TASDİK RAPORU

İncelemeyi Yapan Mali Müşavirin;

Adı Soyadı:
Bağlı Olduğu Oda:
Büro Adresi:
Telefon Numarası:

Dayanak Sözleşmesinin;

Günü:
Sayısı:

Mükellef veya Vergiden Muaf Vakıf Kurum veya Kuruluşun;

Adı:
İşi:
Adresi:
Vergi Dairesi:
Hesap Nosu:
İncelemenin Dönemi:

SONUÇ :

                                                                                        EK : 2
RAPOR DİSPOZİSYONU

I-GENEL BİLGİ:

(Bu bölüm en az aşağıdaki bilgileri içerecektir.)

Vakıf ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunmak üzere kurulan kurum ve kuruluşların;

- Adı, merkezi vakıf veya tesisi kuranlar ve adresleri.
-Amacı kuruluşu ve tesciline ilişkin bilgiler.
-Mal varlığına ilişkin bilgiler.
-Organları ve kanuni temsilcileri.
-Gelirler ve amacına tahsis şekli.
-Muhasebe birimlerinden sorumlu olanların adları, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir unvanını alıp almadıkları.
-İnceleme dönemine ilişkin bilanço ve kar-zarar cetvelleri.
-Gerekli görülen diğer bilgiler.

II-USUL İNCELEMELERİ:
(Bu bölüm, en az aşağıdaki konuları içerecektir.)

-Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler,
-Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olup olmadığı, gerçeği yansıtıp yansıtmadığı,
-Defter kayıtlarının kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı,
-Beyannamelerin zamanında verilip verilmediği,
III- HESAP İNCELEMELERİ:
(Bu bölümde, en az aşağıdaki konuların belirtilmesi zorunludur.)
Vakıflarda;

-Mal varlığının ve gelirlerinin ilgili mevzuatta belirtilen miktarlarda olup olmadığı, bunların amacına uygun olarak tahsis edilip edilmediği.
-Faaliyet konusunun ilgili mevzuatta sayılan konulardan olup olmadığı, fiilen amacına uygun olarak faaliyet gösterip göstermediği,
-Vergi muafiyeti talebinden önce kurulduğu tarihi takip eden yılbaşından itibaren iki tam yıl (münhasıran eğitim ve sağlık konularında faaliyette bulunanlarda 1 tam yıl) faaliyette bulunup bulunmadığı,
- Eğitim tesislerinin en az %10 kapasitesinin yetenekli, ancak maddi imkanlardan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az %10'unun  maddi imkanı olmayan hastalara tahsis edilip edilmediği,
-İncelemenin sağlıklı ve amacına uygun sonuçlandırılabilmesi için ilgili mevzuat uyarınca gerekli olabilecek diğer konular.
Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlarda;
-Anonim şirket veya vakıf şeklinde kurulup kurulmadığı,
-Amaçlarının mevcut teknolojiyi geliştirme veya yeni teknoloji arayışına yönelik olup olmadığı.
-Yatırımlarının "Yatırım Teşvik ve Yatırım indirimi Belgesi'ne bağlanıp bağlanmadığı,
-İncelemenin sağlıklı ve amacına uygun sonuçlandırılabilmesi için ilgili mevzuat uyarınca gerekli olabilecek diğer konular.

IV-SONUÇ :

  Yeminli Mali Müşavir, vakıf ve/veya bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşların hesaplarının, fiili durumun,muhasebe kayıt ve belgelerinin ilgili mevzuata uygunluğunu araştırdığını belirterek, vergi muafiyeti tanınıp, tanınmaması veya muafiyet şartlarının ihlal edilip, edilmediği konusundaki görüşünü kesin olarak ifade edecektir

Yeminli Mali Müşavir
Adı ve Soyadı
İmza Mühür

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.