Mevzuat

20.07.2001 tarihli Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 31)

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 31) 

20.07.2001 Cuma - Sayı: 24468 (Asıl) 


Maliye Bakanlığından: 


3568 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ve bu maddeye dayanılarak hazırlanan "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"(1)'in 7 nci maddesi hükmü uyarınca 3568 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki düzenleme ve açıklamaların yapılması uygun görülmüştür. 1- Süresinde Düzenlenmiş Tam Tasdik Sözleşmesi Bulunmayan Mükelleflere Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu ile KDV İadesinde Sınır Yeminli mali müşavirlerle süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunmayan mükelleflerin yeminli mali müşavir tasdik raporuna istinaden aldıkları katma değer vergisi iadelerinde 15 milyar lira olarak uygulanmakta olan had 60 milyar liraya yükseltilmiştir.

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan katma değer vergisinin yeminli mali müşavir tasdik raporu ile iadesinde yukarıdaki tutar iki kat olarak uygulanır. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara 43(2) veya 61(3) seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri kapsamında yapılan satışlarla ilgili katma değer vergisi iadelerinde 5 milyar lira olarak uygulanmakta olan had ise 15 milyar liraya yükseltilmiştir.

Süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan sektörel dış ticaret şirketlerinin 61 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamındaki iade taleplerinde iade edilecek tutar, ortak bazında 15 milyar liralık had aşılmamak kaydıyla iade talep edilen dönemde ortaklardan alınarak ihraç edilen mal bedellerine ilişkin KDV toplamı dikkate alınarak hesaplanacaktır. Örnek: 80 ortaklı (X) sektörel dış ticaret şirketi Mayıs 2001 döneminde 61 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında 20 ortağından mal alarak ihraç etmiştir. Şirketin süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunmaktadır. Ortaklardan alınarak ihraç edilen mal bedellerine ilişkin KDV tutarları 5 ortağın her biri için 8 milyar, 5 ortağın her biri için 10 milyar, geriye kalan 10 ortağın her biri için de 15 milyar liradır.

Yukarıdaki örneğe göre (X) sektörel dış ticaret şirketinin Mayıs 2001 döneminde 61 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında yeminli mali müşavir tasdik raporu ile alabileceği KDV iadesinin toplam tutarı (5*8+5*10+10*15=) 240 milyar lira olarak hesaplanacaktır. Öte yandan, sektörel dış ticaret şirketlerinin 61 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamındaki iade taleplerinde indirimli teminat uygulamasından yararlanmaları da mümkün bulunmaktadır. 2- Yeminli Mali Müşavir ile Süresinde Düzenlenmiş Tam Tasdik Sözleşmesi Bulunan Mükelleflerin Gelir ve Kurumlar Vergisi Tevkifatının İadesi Bilindiği üzere, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine göre hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden, beyannameye dahil kazançlar üzerinden daha önce tevkif yoluyla kesilen vergiler mahsup edilmekte, arta kalan kısım ise 169(4) ve 241(5) seri no'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde yer alan açıklamalar çerçevesinde mükellefin talebi üzerine nakden ve/veya mahsuben iade edilmektedir. Muhtelif tarihlerde yayımlanan gelir vergisi genel tebliğleri ile inceleme ve teminat aranılmaksızın yapılacak iade tutarları belirlenmiş olup son olarak 233(6) seri no'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile mahsuplar sonunda kalan ve tutarı 2 milyar lira ve daha az olan vergilerin teminat aranmaksızın ve inceleme yapılmaksızın iade edileceği, 2 milyar lirayı aşan vergilerin ise 2 milyar lirasının (birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerine ait istihkaklardan tevkif yoluyla kesilen vergilerde 2 milyar liranın tamamı ile fazlasının %30'unun) teminat aranmaksızın ve inceleme yapılmaksızın red ve iade edileceği açıklanmış bulunmaktadır.

Yeminli mali müşavirler ile süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan mükellefler için yukarıda belirtilen 2 milyar liralık tutarın 40 milyar lira olarak uygulanması uygun görülmüştür. Buna göre, süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenleyen mükelleflerin sözleşme düzenledikleri yıla ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine göre hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden, beyannameye dahil kazançlar üzerinden daha önce tevkif yoluyla kesilen vergilerin mahsup edilmesinden sonra artan kısmın 40 milyar lirayı aşmaması halinde bu tutarlar yeminli mali müşavir tasdik raporu ile mükellefe iade edilecektir. Mahsuptan sonra artan kısmın 40 milyar lirayı aşması halinde ise yeminli mali müşavir tasdik raporu ile iade yapılmayacaktır.

(1) 02.01.1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. (2) 28.7.1994 tarihli ve 22004 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. (3) 1.3.1997 tarihli ve 22920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. (4) 22.07.1992 tarihli ve 22292 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. (5) 01.03.2001 tarihli ve 24333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. (6) 15.06.2000 tarihli ve 24080 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine göre hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden, beyannameye dahil kazançlar üzerinden daha önce tevkif yoluyla kesilen vergilerin mahsup edilmesinden sonra artan kısmın diğer vergi borçlarına mahsubunun talep edilmesi halinde de yukarıdaki esaslar geçerli olacaktır.

Süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerin gelir vergisi veya kurumlar vergisi iadesini inceleme sonucunu beklemeksizin teminat göstererek talep etmeleri halinde alınması gereken teminat %50 oranında alınacaktır.

Süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerin yukarıda belirtilen uygulamadan yararlanabilmeleri için düzenlenen tam tasdik raporunun ayrı bir bölümünde mükellefin iadeye hak kazandığı tutarın, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili gelir vergisi kanunu genel tebliğleri ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde kanıtlayıcı belgeleri ve yasal dayanakları belirtilmek suretiyle açıklanması gerekir. Raporda tevkif suretiyle alınan vergilere ilişkin bilgilere yer verilmesi ve ayrıca konuya ilişkin gelir vergisi genel tebliğlerinde belirtilen kanıtlayıcı belgelerin rapora eklenmesi zorunludur. Bu şekilde düzenlenmiş tam tasdik raporları teslim edilmeden yukarıdaki uygulamadan yararlanılması mümkün değildir.

İlgili mevzuata göre mükellefe iadesi gereken tutarın yeminli mali müşavir tam tasdik raporuna göre iade edilen tutardan daha az olduğunun belirlenmesi halinde ortaya çıkan vergi ziyaı, gecikme faizi ve buna bağlı cezalardan yeminli mali müşavirin müteselsilen sorumlu olacağı tabiidir. 3- Bilgi Formları 28 sıra no'lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği(7) ile getirilen sürekli bilgi verme yükümlülüğü ile ilgili olarak aşağıdaki değişikliklerin yapılması uygun görülmüştür.

Tebliğde, anılan Tebliğe ekli (2) numaralı formun 6 aylık dönemler halinde yılda iki kez doldurulacağı, ilk dönem formlarının içinde bulunulan yılın Temmuz ayı sonuna kadar, ikinci dönem formlarının ise izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar gönderileceği belirtilmiştir. Bundan böyle, sözkonusu (2) numaralı formun yılda bir kez olmak üzere Temmuz ayı sonuna kadar doldurulup gönderilmesi uygun görülmüştür.

Öte yandan (2) numaralı formun "2- Yeminli Mali Müşavirin Beyanına İlişkin Bilgiler" başlıklı bölümü kaldırılmıştır. 4- Parasal Hadler Bu Tebliğde yer alan parasal hadler Bakanlığımızca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 500 milyon lira ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacak, 500 milyon liradan fazla olan tutarlar ise 1 milyar liraya yükseltilecektir.

Tebliğ olunur.

06.12.2000 tarihli ve 24252 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.