Mevzuat

22.07.2004 tarihli Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 36)

36 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete No 25530
Resmi Gazete Tarihi 22/07/2004


Kapsam

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun(1) 12 nci maddesinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan “Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik(2)ö in (Tasdik Yönetmeliği) 7 nci maddesi ile yeminli mali müşavirlerce vergi mevzuatı yönünden tasdiki yapılabilecek olan konu ve belgeler belirlenmiştir.

Bakanlığımızca yayımlanan 6 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği(3) ile 01.07.2003 gün ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar kapsamında özel tüketim vergisi sıfıra indirilen akaryakıt kullanımına ilişkin düzenleme ile getirilen imkandan yararlanılması yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenecek faaliyet raporu ibraz edilmesi şartına bağlanmış olup, Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Tasdik Raporunda bulunması gereken zorunlu bilgiler, rapor dispozisyonu, raporların teslimi ve yeminli mali müşavirlerin düzenleyecekleri raporlarla ilgili sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğ ile belirlenmektedir.

I – TASDİKİN AMACI

Bu Tebliğ kapsamında yeminli mali müşavirlerce yapılacak tasdikin amacı; deniz yakıtı kullanan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 01.07.2003 gün ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar ve buna ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirleyen 6 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile gerektiğinde bu konuda yayımlanacak tebliğ ve benzeri düzenlemeler kapsamında, Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmış deniz yakıtı uygulamasından yararlanması için mükelleflerin öngörülen şartları sağlayıp sağlamadıklarının tespit edilmesidir.

II – YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE DÜZENLENECEK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SIFIRLANMIŞ DENİZ YAKITINA İLİŞKİN DÖNEM FAALİYETİ TASDİK RAPORLARINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Tasdik Raporu, bu Tebliğin (1) no.lu ekini oluşturan rapor kapağına ve (2) no.lu ekini oluşturan raporun dispozisyonuna uygun olarak hazırlanır. Bu Tebliğ ile 6 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde istenilen belgeler ve yeminli mali müşavirin gerekli gördüğü diğer belgeler ve inceleme kanıtları raporun eklerini oluşturur.

Sözü edilen Tebliğ uyarınca, Kararname kapsamında deniz yakıtı kullanan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin (ticari ve zirai kazançları gerçek usulde tespit edilmeyenler hariç) her takvim yılının ilk altı aylık 1 inci dönemi ve kalan altı aylık 2 nci döneminde kullandıkları deniz yakıtı ile gerçekleştirdikleri ticari ve zirai faaliyetlerine ilişkin olarak Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenecek Tasdik Raporunun, bu dönemleri takip eden ay başından itibaren 1 ay içerisinde deniz yakıtı kullanıcılarının KDV yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerine verilmesi gerekmektedir.

Aynı mükellefle ilgili olarak aynı yılda, aynı yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen ve aynı vergi dairesine verilen müteakip tasdik raporlarının, “Genel Bilgiö bölümünde yer alan ve değişmeyen bilgilere raporda yer verilmesine veya değişmeyen belgelerin rapora eklenmesine gerek bulunmamaktadır.

Söz konusu bilgi ve belgelerde değişiklik yok ise bu bilgi ve belgelerin yer aldığı raporun tarih ve sayısı müteakip raporlarda belirtilecek, değişiklik olması halinde ise değişiklikle ilgili bilgi verilecektir. Her yıla ait ilk raporda bilgi ve belgelerin tamamına yer verilecek ve rapora eklenecektir.

Ayrıca, 11 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği(4)’nin ekine uygun olarak düzenlenecek “Tasdik Sözleşmesiönin I inci bölümünde yer alan “Tasdik Konusuö başlıklı sütun, “14- Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Tasdik Raporuö şeklinde kodlanacaktır.

III – YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU

Yeminli mali müşavirlerin yapmış olduğu incelemenin amacı, 01.07.2003 gün ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar hükmünden yararlanılması için aranılan şartların yerine getirilip getirilmediğini, deniz akaryakıtı kullanımının aranılan şartlara uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini ve dolayısıyla bu konu ile sınırlı olmak üzere ödenmesi gereken özel tüketim vergisinin sıfıra indirilmesi gerekçesine uygun olarak kullanımın doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Bu nedenle yeminli mali müşavirler, gerçek durumu tespit etmek için her türlü belgeden yararlanmak ve Tasdik Yönetmeliği çerçevesinde her türlü inceleme tekniklerini kullanmak zorundadırlar.

İmza ve mühür kullanmak suretiyle tasdik yapan ve tasdik raporu düzenleyen yeminli mali müşavirler, tasdik kapsamı ile sınırlı olmak üzere tasdikin doğruluğundan sorumludurlar.

Yeminli mali müşavirler, yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde deniz akaryakıtının öngörülen mevzuata aykırı kullanımının tespiti nedeniyle alınması gereken vergilerden ve kesilecek cezalardan ve hesaplanacak gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

IV – RAPORUN TESLİMİ

Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Tasdik Raporu, deniz yakıtı kullanıcılarının KDV yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerine bizzat raporu düzenleyen yeminli mali müşavir tarafından kimlik ibraz edilerek tutanak karşılığında teslim edilecektir. Tutanaklar, vergi dairesi müdürü veya yardımcıları tarafından imzalanacaktır.

Tebliğ olunur.

(1) 13/06/1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 02/01/1990 tarih ve 20390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(3) 31/12/2003 tarih ve 25333 (3.M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(4) 16/12/1993 tarih ve 21790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

EK : 1

EK : 2

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.